Ponuka

Novinky

21.1.2017

Kvôli zvýšenému počtu objednávok doba dodania sa predlžuje. Ak Vám urguje objednávka, informujte sa o dobe doručenia. Ďakujeme za pochopenie. Pripade urgencie či otázok ohladom objednávky volajte na tel.: 0948 103 105. Na email pomalšie reagujeme.

 

24.5.2016

Vážení zákazníci. Prosíme Vás aby ste pri registráci uviedli platný telefonický kontakt. Budete kontaktovaní ohľadom spracovania Vašej objednávky.

Ďakujeme

Ihličie - ( 30 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,60 € ( 3,00 € bez DPH )

Názov

Smrekové ihličie, smrek, vôňa, parfumovaný olej, parfum, olej

Oblasť použitia

Kozmetický priemysel

Krajina pôvodu

Nemecko

Informácie

Olej je forma, ktorá je pre rastlinné éterické oleje prirodzená. V oleji sa tieto prírodné zložky veľmi dobre rozpúšťajú a stávajú sa stabilné. Vďaka tomuto sú olejové výťažky silnejšie, čo sa týka vône a tiež trvácnejšie, pokiaľ ide o uchovávanie. Zatiaľ čo liehový extrakt stratí po niekoľkých rokoch väčšinu svojich tónov, správne uchovávaný olejový extrakt vydrží dlho.

Využitie

Majú veľmi široké využitie či už v kozmetike ( krémoch, balzamoch, mydlách, telových mliekach...) alebo do aróma lampy, pri praní, vôňa do auta či bytu, ako náhrada parfémov, keď že ide o olejovú zložku miesto liehu sú trvácnejšie nestrácajú na efekte a kvalite dlhodobo a neprchajú.

Špecifikácie

Forma: kvapalina
Farba: žltá až hnedá
Zápach: charakteristický
Bod vzplanutia: 51°C
Zapaľovanie: 255°C
Hustota (20°C): 0,925 g/cm3
Index lomu (20°C): 1,461
Optická rotácia pri 20°C: -6°
Číslo kyslosti: <2,0 mg/g

Skladovanie

Nádrže udržiavajte nepriedušne uzavretý.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
H226: Horľavá kvapalina a pary.

H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H400: Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H315: Dráždi kožu.
H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P241: Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
P301+P310: Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P303+P361+P353: Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
P405: Uchovávajte uzamknuté.
P501: Zneškodnite obsah/nádobu do...