Ponuka

Novinky

DOLEŽITÝ OZNAM:
Chceme zákazníkov oboznámiť  že ak je na stránke uvedené že tovar nie je skladom tak bežné naskladnenie môže trvať 2-3 týždne je to doba ktorú nevieme ovplyvniť keďže termín nám udáva dodávateľ. Ďakujeme za pochopenie


02.2.2017
Poprosíme zákazníkov aby neuhrádzali objednávky ktoré nie sú spracované. Tieto objednávky nemajú priradený variabilný symbol. Platby tohto typu neakceptujeme.Ďakujeme za pochopenie .Objednávky, posielame len na dobierku a všetky nezaplatené a nespracované prevody budeme automaticky prerábať na dobierky.

21.1.2017

Kvôli zvýšenému počtu objednávok doba dodania sa predlžuje. Ak Vám urguje objednávka, informujte sa o dobe doručenia. Ďakujeme za pochopenie. Pripade urgencie či otázok ohladom objednávky volajte na tel.: 0948 103 105. Na email pomalšie reagujeme.


21.2.2017

Vážení zákazníci. Prosíme Vás aby ste pri registráci uviedli platný telefonický kontakt. Budete kontaktovaní ohľadom spracovania Vašej objednávky.

Ďakujeme

Ihličie - ( 30 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,60 € ( 3,00 € bez DPH )

Názov

Smrekové ihličie, smrek, vôňa, parfumovaný olej, parfum, olej

Oblasť použitia

Kozmetický priemysel

Krajina pôvodu

Nemecko

Informácie

Olej je forma, ktorá je pre rastlinné éterické oleje prirodzená. V oleji sa tieto prírodné zložky veľmi dobre rozpúšťajú a stávajú sa stabilné. Vďaka tomuto sú olejové výťažky silnejšie, čo sa týka vône a tiež trvácnejšie, pokiaľ ide o uchovávanie. Zatiaľ čo liehový extrakt stratí po niekoľkých rokoch väčšinu svojich tónov, správne uchovávaný olejový extrakt vydrží dlho.

Využitie

Majú veľmi široké využitie či už v kozmetike ( krémoch, balzamoch, mydlách, telových mliekach...) alebo do aróma lampy, pri praní, vôňa do auta či bytu, ako náhrada parfémov, keď že ide o olejovú zložku miesto liehu sú trvácnejšie nestrácajú na efekte a kvalite dlhodobo a neprchajú.

Špecifikácie

Forma: kvapalina
Farba: žltá až hnedá
Zápach: charakteristický
Bod vzplanutia: 51°C
Zapaľovanie: 255°C
Hustota (20°C): 0,925 g/cm3
Index lomu (20°C): 1,461
Optická rotácia pri 20°C: -6°
Číslo kyslosti: <2,0 mg/g

Skladovanie

Nádrže udržiavajte nepriedušne uzavretý.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
H226: Horľavá kvapalina a pary.

H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H400: Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H315: Dráždi kožu.
H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P241: Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
P301+P310: Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P303+P361+P353: Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
P405: Uchovávajte uzamknuté.
P501: Zneškodnite obsah/nádobu do...