Ponuka

Novinky

DÔLEŽITÝ OZNAM:

1.Staré objednávky: postupne dobieháme, ak niekomu urguje objednávka a dlho čaká volajte telefonicky 0948 103 105
2. Reklamácie: posielajte na obchod@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 103 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.
3. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky
4. Sťažnosťi/ Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom pgchem@gmail.com

Ospravedlnujeme sa ludom ktorý dlho čakajú, alebo kvôli zlej komunikácií sme im poskytli nepresné informácie.

Dusičnan strieborný, Normanal

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 21,00 € ( 17,50 € bez DPH )

Názov

Dusičnan strieborný , AgNO3

Informácie

AgNO3
CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
ADR / RID: 5.1
použitie: príprava 1 000 ml odmerného roztoku požadovanej koncentrácie

Vlastnosti

Skupenstvo: pevné
Farba: biela až našedlá
Zápach (vône): Bez zápachu

Skladovanie

Nádrže udržiavajte nepriedušne uzavreté pri teplote 15-25°C.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
H272 Môže zosilniť požiar; oxidant.
H314 Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
H410 Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P301+P330+P331 Po požití: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.