Ponuka

Novinky

DÔLEŽITÝ OZNAM:

1. REKLAMACIE: posielajte na obchod@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.
2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky
3. Sťažnosťi/ Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom pgchem@gmail.com

Ospravedlnujeme sa ludom ktorý dlho čakajú, alebo kvôli zlej komunikácií sme im poskytli nepresné informácie.

Dusičnan olovnatý, Normanal

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 7,00 € ( 5,83 € bez DPH )

Názov

Dusičnan olovnatý , Pb(NO3)2

Informácie

Pb (NO3) 2
CAS: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
ADR / RID: 5.1
použitie:
príprava 1 000 ml odmerného roztoku požadovanej koncentrácie

Vlastnosti

Skupenstvo (pri 20°C): pevná
Farba: biela
Zápach (vône): takmer bez zápachu

Skladovanie

Skladovať v dobre uzavretých nádobách v chlade a suchu. Skladovať oddelene od potravín.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H302 Škodlivý po požití.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H360 Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P221 Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Obsah/obalu v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými/medzinárodnými predpismi.