Ponuka

Novinky

DÔLEŽITÝ OZNAM:

1.Staré objednávky: postupne dobieháme, ak niekomu urguje objednávka a dlho čaká volajte telefonicky 0948 103 105
2. Reklamácie: posielajte na obchod@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 103 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.
3. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky
4. Sťažnosťi/ Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom pgchem@gmail.com

Ospravedlnujeme sa ludom ktorý dlho čakajú, alebo kvôli zlej komunikácií sme im poskytli nepresné informácie.

Dichroman draselný, Normanal

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 6,00 € ( 5,00 € bez DPH )

Názov

Dichroman draselný , K2Cr2O7

Informácie

K2Cr2O7
CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
ADR / RID: 6.1
použitie: príprava 1 000 ml odmerného roztoku požadovanej koncentrácie

Vlastnosti

Skupenstvo (pri 20°C): pevná
Farba: oranžovo červená
Zápach (vône): takmer bez zápachu

Skladovanie

Skladovať v dobre uzavretých nádobách v chlade a suchu. Skladovať oddelene od potravín.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
H272 - Môže zosilniť požiar; oxidant.
H301 - Toxický pri požití.
H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H330 - Pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť.
H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H340 - Môže spôsobiť genetické poškodenie.
H350 - Môže vyvolať rakovinu.
H360 - Môže poškodiť plodnosť alebo plod v tele matky.
H372 - Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P221 - Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi.
P301+P310 - Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P303+P361+P353 - Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
P305+P351+P338 - Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P405 - Uchovávajte uzamknuté.
P501 - Obsah/obalu v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými/medzinárodnými predpismi.