Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Kardamónová silica - ( 10 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 2,77 € ( 2,31 € bez DPH )

Názov

Kardamómová silica (prírodná) 10 ml, silica z Elletaria cardamomum.

Oblasť použitia

Kozmetický priemysel

Krajina pôvodu

Francúzsko

Informácie

Kardamómová silica sa vyrába zo semien kardamovníka obyčajného (Elettaria cardamomum). Silica má svetložltú farbu a typickú vôňu kardamomu. Je to číra kvapalina bez usadenín. Neobsahuje pridané rozpúšťadlá, konzervačné látky, farbivá ani antioxidanty.
Kardamónová silica obsahuje: linalool, eugenol a geraniol.

Využitie

Používa sa v kozmetických prípravkoch. Vhodnosť použitia musí odskúšať výrobca konečného produktu.

Špecifikácie

INCI meno: Elettaria cardamomum Seed Oil
EC číslo: 306-171-0
CAS číslo: 96507-91-4

Fyzický stav: tekutý

Farba: mierne žltkastá až svetlo žltá

HS číslo: 33012950
Hustota (pri 20°C): 0,9120-0,9460 g/cm3
Index lomu (pri 20°C): 1,4620-1,4680

Toxikologické údaje

Obsahuje alergény: linalool, eugenol a geraniol. Výrobok neobsahuje mikroorganizmy ani ich toxíny, nebol vyrobený z geneticky modifikovaných surovín.

Skladovanie

Odporúčané - v dobre uzavretých tmavých sklenených obaloch; v dobre vetraných priestoroch, pri teplote 5-20°C.

UPOZORNENIE:

NEBEZPEČENSTVO:
H304 - Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H315 - Dráždi kožu.
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P310 - Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P302+P352 - Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P303+P361+P353 - Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
P403+P235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych/regionálnych/národných predpisov.