Ponuka

Novinky

13.1.2019
Pokial vám nevyhovuje doručenie kurierom, spúštame posielanie balíkov aj cez GEIS POINT, stačí uviesť, pri objednávke do poznámky, mesto a výdajne miesto. Takto si môžete vybrať balík kedy vám to vyhovuje. https://www.baliky.sk/ na tejto stránke máte uvedené výdajné miesta kde sú k dispozícií.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Ihličie - ( 30 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 4,86 € ( 4,05 € bez DPH )

Názov

Smrekové ihličie, smrek, vôňa, parfumovaný olej, parfum, olej

Oblasť použitia

Kozmetický priemysel

Krajina pôvodu

Nemecko

Informácie

Olej je forma, ktorá je pre rastlinné éterické oleje prirodzená. V oleji sa tieto prírodné zložky veľmi dobre rozpúšťajú a stávajú sa stabilné. Vďaka tomuto sú olejové výťažky silnejšie, čo sa týka vône a tiež trvácnejšie, pokiaľ ide o uchovávanie. Zatiaľ čo liehový extrakt stratí po niekoľkých rokoch väčšinu svojich tónov, správne uchovávaný olejový extrakt vydrží dlho.

Využitie

Majú veľmi široké využitie či už v kozmetike (krémoch, balzamoch, mydlách, telových mliekach) alebo do aróma lampy, pri praní, vôňa do auta či bytu, ako náhrada parfémov, keď že ide o olejovú zložku miesto liehu sú trvácnejšie nestrácajú na efekte a kvalite dlhodobo a neprchajú.

Špecifikácie

Forma: kvapalina
Farba: žltá až hnedá
Zápach: charakteristický
Bod vzplanutia: 51°C
Zapaľovanie: 255°C
Hustota (20°C): 0,925 g/cm3
Index lomu (20°C): 1,461
Optická rotácia pri 20°C: -6°
Číslo kyslosti: <2,0 mg/g

Skladovanie

Nádrže udržiavajte nepriedušne uzavretý.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
H226: Horľavá kvapalina a pary.

H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H400: Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H315: Dráždi kožu.
H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P241: Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
P301+P310: Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P303+P361+P353: Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
P405: Uchovávajte uzamknuté.
P501: Zneškodnite obsah/nádobu do...