Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Eukalyptová silica - ( 10 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 2,24 € ( 1,87 € bez DPH )

Názov

Eukalyptová silica (prírodná) 10ml, silica Eucalyptus globulus.

Oblasť použitia

Kozmetický priemysel

Krajina pôvodu

Čina

Informácie

Eukalyptová silica sa získava parnou destiláciou z dreva a listov eukalypta guľatoplodého (Eucalyptus globulus). Silica je bezfarebná a má typickú sviežu eukalyptovú vôňu. Je to číra kvapalina bez usadenín. Neobsahuje pridané rozpúšťadlá, konzervačné látky, farbivá ani antioxidanty.
Hlavnou zložkou eukalytovej silice sú: cineol (eukalyptol), piperiton, fellandrén, citral a limonén.

Využitie

Využíva sa na kozmetické účely, napr. do krémov, mydiel. Pri kozmetickom použití v príliš veľkých koncentráciách môže dráždiť pokožku. Doporučená koncentrácia pri kozmetických produktoch nemala by presahovať 3-6%. Vhodnosť použitia musí odskúšať výrobca konečného produktu.

Špecifikácia

INCI meno: EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL

Botanický názov: Eucalyptus globulus

CAS číslo: 8000-48-4

EC číslo: 283-406-2

Metóda extrakcie: parná destilácia

Časť rastliny: Listy

Farba: bezfarebná až žltá

Zápach: aromatický

Chuť: ohnivo campfrig

Konzistencia: číra kvapalina

Hustota pri 20°C: 0,909 g/cm3

Index lomu pri 20°C: 1460

Optická rotácia pri 20°C: 2°

Číslo kyslosti: <1,0 mg/g

Skladovanie

Odporúča sa skladovať v tme pri teplote 5-25°C v dobre uzavretých nádobach.

UPOZORNENIE:

NEBEZPEČENSTVO:
H226 - Horľavá kvapalina a pary.
H304 - Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P241 - Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
P301+P310 - Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P303+P361+P353 - Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
P405 - Uchovávajte uzamknuté.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych/regionálnych/národných predpisov.