Ponuka

Novinky

13.1.2019
Pokial vám nevyhovuje doručenie kurierom, spúštame posielanie balíkov aj cez GEIS POINT, stačí uviesť, pri objednávke do poznámky, mesto a výdajne miesto. Takto si môžete vybrať balík kedy vám to vyhovuje. https://www.baliky.sk/ na tejto stránke máte uvedené výdajné miesta kde sú k dispozícií.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Borovicová silica - ( 30 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 4,13 € ( 3,44 € bez DPH )

Názov

Borovicová silica 30 ml, silica z ihiel Jedľi sibírskej

Oblasť použitia

Kozmetický priemysel

Krajina pôvodu

Španielsko

Informácie

Borovicová silica má antibakteriálne účinky. Používa sa v kozmetických prípravkoch.

Využitie

Čistí pleť, optimalizuje vlasovú pokožku.

Špecifikácie

INCI meno: ABIES SIBIRICA OIL

EC číslo: 294-351-9
CAS číslo: 91697-89-1

Fyzický stav: tekutý

Farba: bezfarebná až žltozelené

Index lomu (pri 20°C): 1,3700-1,4900

Skladovanie

Odporúčané - v dobre uzavretých obaloch, v chladnych, suchych a tmavych podmienkach, pri teplote 5-20°C a max. vlhkosti 75%.

UPOZORNENIE:

Nebezpečenstvo
H226 – Horľavá kvapalina a pary.
H304 – Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H410 – Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P241 – Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie/…/ zariadenie do výbušného prostredia.
P301 + P310– PO POŽITÍ:P310– Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P303 + P361 + P353 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
P405– Uchovávajte uzamknuté.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu.