Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019
Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019
Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť:
ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Etylalkohol jemný 96% - ( 100 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 4,50 € ( 3,75 € bez DPH )

Názov

Etylalkohol jemný 96% , etanol , alkohol , lieh

Informácie

Etylalkohol je bezfarebná horľavá kvapalina s charakteristickým zápachom patriaca medzi silné narkotiká. Jej požitie najprv vyvoláva povzbudenie a neskôr paralýzu nervového systému.

Využitie

Najznámejším použitím etanolu je výroba alkoholických nápojov. Na výrobu kvalitných destilátov sa uprednostňuje dvojstupňová destilácia, kde obsah etanolu nebýva vyšší ako 70 %. Tiež sa používa pre zlepšenie výkonu spaľovacích motorov ako prídavok do pohonných hmôt. V lekárstve sa používa ako rozpúšťadlo, pri príprave niektorých kvapalných prípravkov pre vnútorné a vonkajšie použitie a k dezinfekcii neporanenej kože. V oblasti kozmetiky sa uplatňuje pri výrobe voňaviek. Tento alkohol má svoje miesto aj pri výrobe čistiacich prostriedkov, napr. Okeny.

Špecifikácie

CAS číslo: 64-17-5
EK číslo: 200-578-6
Vzhľad: bezfarebná kvapalina
Zápach: ako alkohol
Tlak pár: 59,5 hPa pri 20 °C
Teplota varu: 78,3 °C

Skladovanie

Uschovávajte nádobu tesne uzatvorenú na suchom a dobre vetranom mieste. Skladujte na chladnom mieste.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO
H VETY:
H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P VETY:
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P303+361+353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):
Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
P337+313 - Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P370+378 - V prípade požiaru: Na hasenie použite ....