Ponuka

Novinky

11.2.2019
Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019
Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Hydroxid sodný, makro perličky - ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,10 € ( 2,58 € bez DPH )

Názov

Hydroxid sodný, lúh sodný, kaustická sóda

Oblasť použitia

Chemický priemysel, čistiaci prostriedok, textilný priemysel, výroba celulozy, odmasťovací prostriedok - metalurgický a hutnícky priemysel, výroba mydla, neutralizačné činidlo

Krajina pôvodu

Rusko

Informácie

Hydroxid sodný (starší názov lúh sodný, kaustická sóda), NaOH, patrí medzi najsilnejšie zásady. Je to silne hygroskopická, za normálnych podmienok biela pevná látka, leptajúca pokožku. Jedná sa o anorganickú látku. Vo vodnom roztoku sa správa ako silná zásada. Pohlcuje oxid uhličitý zo vzduchu, čím vzniká uhličitan sodný, preto sa musí uchovávať v hermeticky uzavretých nádobách. Celosvetová produkcia v roku 1998 bola okolo 45 miliónov ton. Taveniny hydroxidu sodného sú jednou z mála látok ktoré leptajú kremeň, reagujú s ním pomerne intenzívne.

Využitie

- Čistenie kanalizácií: Nasypeme do kanálika a zalejeme teplou vodou - radšej nezalievat vriacou vodou - môže vyprsknúť, vždy používať ochranné pomôcky!
- Slúži ako odmasťovač, čistí odpady v rozpustenom stave, rozpúšťa organické usadeniny marginalizovaných sifónov c a výleviek.
- ako odstraňovač a odmasťovač starých náterov.
- V chemickom priemysle, ako zásada pri výrobe celulózy a papiera, textilu, mydiel, detergentov a iných povrchovo aktívnych látok, ako titračné činidlo
- V domácnostiach pri čistení odpadových potrubí, ako suchý čistiaci prostriedok
- V textilnom priemysle (výroba umelého hodvábu)
- V hutníctve, pri výrobe bauxitu
- Pri výrobe bionafty
- Používa sa ako dezinfekčné činidlo pri vymývaní strojov
- V čistiacich prostriedkoch do umývačiek riadu (leptá hliníkový riad) a pri praní.

Špecifikácie

Synonymá: Soda caustic
Sumárny vzorec (Hill): HNaO
Chemický vzorec: NaOH
Kód HS: 2815 11 00
Číslo EC (EINECS): 215-185-5
Molová hmotnosť: 40.00 g/mol
Číslo indexu EC: 011-002-00-6
Číslo CAS: 1310-73-2

Obsah NaOH Min 99%
Uhličitan sodný (Na2CO3) Max. 0,6%
NaCl Max. 0,1 %
Sírany Max. 0,1 %

Vlastnosti

Rozpustnosť vo vode: 1090 g/l (20°C)
Teplota topenia/tavenia: 323°C
Molová hmotnosť: 40.00 g/mol
Hustota: 2.13 g/cm3 (20°C)
Hodnota pH: 14 (50 g/l, H2O, 20°C)
Teplota varu: 1390 °C (1013 hPa)
Tlak pár: (20°C)

Toxikologické údaje

LD50 potkan 1350 mg/kg

Skladovanie

Skladujte na čistom, suchom a dobre vetranom mieste. Uchovávajte v tesne uzatvorených obaloch.

UPOZORNENIE:

Výrobok je klasifikovaný ako ŽIERAVÝ.
H302 Škodlivý pri požití.
H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H290 Môže byť korozívna pre kovy.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.
P301+ P330+ P331  Po požití: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P305+ P351+ P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P314 Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
P405 Skladujte uzamknuté.