Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Hexamin, urotropin - ( 250 g )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,62 € ( 3,02 € bez DPH )

Názov

Hexamin - Urotropin, E239, Hexametyléntetraamín

Využitie

Má veľmi odlišné spôsoby použitia:
ako pevné palivo používané v tabletách na varenie pri kempovaní a trampovanie: Ide o tzv tuhý (pevný) lieh.
Jeho nitrolýzou ide tiež pripraviť hexogén.

Informácie

Urotropin je heterocyklická organická zlúčenina, ktorá môže byť pripravená reakciou formaldehydu s amoniakom. Je to kryštalická látka bielej farby. Veľkosť častíc sa pohybuje v rozmedzí 80 až 800 mikrometrov. Urotropin je mierne rozpustný vo vode a veľmi dobre vo väčšine organických rozpúšťadiel. Molekula má klecovitou štruktúru podobnú adamantanu. Túto látku objavil ruský chemik Alexander Michajlovič Butler roku 1859.

Sinonymá: Hexamethylenetetramine, Hexamine, Formin®, Urotropin®
Sumárny vzorec (Hill): C6H12N4
Kód HS: 2933 69 40
Číslo EC (EINECS): 202-905-8
Molová hmotnosť: 140.19 g/mol
Číslo indexu EC: 612-101-00-2
Číslo CAS: 100-97-0
WGK: WGK 1 mierne ohrozujúce vody
Skladovacia trieda: 4.1B Horľavé pevné látky

Špecifikácie

Urotropin - Hexamethylentetraamin Obsah HMT % min. 99,00 % Namerané 99,20 % Obsah popola max. 0,01 % Namerané 0,005 % Vystavené: 07.11.2007

Vlastnosti

Teplota samovznietenia: 390 °C
Rozpustnosť vo vode: 895 g/l (20 °C)
Molová hmotnosť: 140,19 g/mol
Hustota: 1,33 g/cm3 (20 °C)
Bulk density: 600 kg/m3
Hodnota pH: 7,0 - 9,0 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Tlak pár: (20 °C)
Teplota vzplanutia: 250 °C

Toxikologické údaje

LD 50 perorálne (potkan): 9200 mg/kg

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Pozor


H228: Horľavá tuhá látka.
H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

P210: Chráňte pred teplom/iskrami/otvoreným plamenom/horkými povrchmi.
P280: Noste ochranné rukavice.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.