Ponuka

Novinky

13.1.2019
Pokial vám nevyhovuje doručenie kurierom, spúštame posielanie balíkov aj cez GEIS POINT, stačí uviesť, pri objednávke do poznámky, mesto a výdajne miesto. Takto si môžete vybrať balík kedy vám to vyhovuje. https://www.baliky.sk/ na tejto stránke máte uvedené výdajné miesta kde sú k dispozícií.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Fosforečnan disodný, E339 - ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 kg
Cena s DPH: 7,30 € ( 6,08 € bez DPH )

Názov

Fosforečnan disodný, Hydrogenfosforečnan sodný dihydrát potr. Dinátriumfosfát, E 339

Informácie

Fosforečnan sodný bezvodý je biela, sypká, agresívne, nehorľavá 650-850 g • dm-3

Využitie

Emulgátor, pufračné činidlo.

Špecifikácie

Kód 310621053000
Chemický vzorec: Na2HPO4
CAS čislo: 7558-79-4
ES čislo: 231-448-7

Limit ADR (kg, l) nieje ADR
Expirácia (mesiacov) 24
Vzhľad Biele kryštáliky

Obsah Na2HPO4.2H2O  min. 98%
Obsah fosforu vyjadrených ako P min. 170,0 g/kg
Obsah fluoridov ako F max. 2000 ppm
Obsah sodíkov ako Na min. 250g/kg

Skladovanie

Výrobok je nutné skladovať v suchých a krytých skladoch.

UPOZORNENIE:

Signálne slovo: varovanie
H335 Môže spôsobit podráždenie dýchacích ciest
H319 Spôsobuje vážné podráždenie očí.
H315 Dráždi kožu.

P261 Zamedzte vdychovanie prachu.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P302+P352 Pri styku s kožou: Umyte velkým množstvom vody a mydla.
P332+P313 Pri podráždení kože: Vyhladajte lekársku pomoc/ošetrenie.
P305+P351+P338 Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokial je možné ich lachko vybrat. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Pretrváva podráždenie očí: Vyhladajte lekársku pomoc/ošetrenie.

Dalšia nebezpečnosť
Výrobok nesplňuje kritéria pre zaradenie medzi látky PBT alebo vPvB.
Produkt má slabo korozívny charakter. Produkt pri styku s telesnou vlhkosťou vytvára lepkavú zmes, ktorá dráždi pokožku, sliznicu a oči.