Ponuka

Novinky

12.06.2014
Výsledky súťaží máj-Jún
1. miesto : Andrej V.
2. miesto : Anna 
3. miesto : Adam H.
4. miesto: Štefan V.
5. miesto: Azzet
Gratulujem všetkým súťažiacím, pri objednávke pripomente. Vážime si ochotu :)

Česko
Fichema.cz +420 511 146 588

Dusičnan draselný,technický KNO3 - ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Cena bez DPH: 2,21 EUR / 1ks
Cena s DPH: 2,65 EUR / 1ks (Zľava podľa množstva)
Množstvo: x 1 ks
Celkom bez DPH: 2,21 EUR (1ks)
Celkom s DPH: 2,65 EUR (1ks)

Cena nezahŕňa poštovné a balné.

VLOŽIŤ DO KOŠÍKA
Množstvo Zľava
5 ks a viac 5%
10 ks a viac 10%

Názov

Dusičnan draselný, Sanitra, Potasium nitrate, KNO3, Rýchla soľ, Draselná soľ kyseliny dusičnej, Liadok draselný

Využitie

- Hnojivo dobrý zdroj dusíka a draslíka 2 makro živín pre rastliny ideálne aj na jahody
- Akvárium sa používa ako hnojivo pre rastliny
- ako silné oxidačné činidlo, ktoré sfarbuje plameň kahana do fialova pri plameňovej skúške prítomnosti draslíka.

Informácie

Dusičnan draselný alebo liadok draselný (KNO3) je draselná soľ kyseliny dusičnej. Je to iónová zlúčenina.
Skladovacia trieda:  5,1 B Okysličovacie látky (TRG 515, Skupina 2+3)
WGK:                     WGK 1 mierne ohrozujúce vody
RTECS: TT3700000
ADR:     5,1-22c
UN:       1486
Chemický vzorec:      KNO3
Kód HS:                   2834 21 00
Číslo EC (EINECS):     231-818-8
Číslo CAS:                7757-79-1

Špecifikácie

Obsah KNO3 min. 98,50 % Namerané 99,00 %
Chloridy max. 0,01 % Namerané 0,005 %
Železo max. 10 ppm Namerané 1 ppm
Nerozpustný zvyšok vo vode max. 0,5 % Namerané 0,02 %
Vlhkosť max. 0,3 % Namerané 0,03 %

Vlastnosti

Rozpustnosť vo vode:        320 g/l (20 °C)
Teplota topenia/tavenia:    334 °C
Molová hmotnosť:             101.10 g/mol 
Hustota:                           2,11 g/cm3 (20 °C)
Hodnota pH:                     5,0 - 7,5 (50 g/l, H2O, 20 °C)

Toxikologické údaje

LD 50 perorálne (potkan): 3015 mg/kg

UPOZORNENIE:

Vystražné slovo: Pozor
H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidant.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P221 Urobte preventívne opatrenia proti zmiešaniu s horľavými materiálmi.
P260 Nevdychujte prach / dym / plyn / hmlu / pary / aerosóly.
P280 Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku.
P309 + P311 Po expozícii alebo ak sa necítite dobre: Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.