Ponuka

Novinky

DOLEŽITÝ OZNAM:
Chceme zákazníkov oboznámiť  že ak je na stránke uvedené že tovar nie je skladom tak bežné naskladnenie môže trvať 2-3 týždne je to doba ktorú nevieme ovplyvniť keďže termín nám udáva dodávateľ. Ďakujeme za pochopenie


02.2.2017
Poprosíme zákazníkov aby neuhrádzali objednávky ktoré nie sú spracované. Tieto objednávky nemajú priradený variabilný symbol. Platby tohto typu neakceptujeme.Ďakujeme za pochopenie .Objednávky, posielame len na dobierku a všetky nezaplatené a nespracované prevody budeme automaticky prerábať na dobierky.

21.1.2017

Kvôli zvýšenému počtu objednávok doba dodania sa predlžuje. Ak Vám urguje objednávka, informujte sa o dobe doručenia. Ďakujeme za pochopenie. Pripade urgencie či otázok ohladom objednávky volajte na tel.: 0948 103 105. Na email pomalšie reagujeme.


21.2.2017

Vážení zákazníci. Prosíme Vás aby ste pri registráci uviedli platný telefonický kontakt. Budete kontaktovaní ohľadom spracovania Vašej objednávky.

Ďakujeme

Anízová silica - ( 30 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,10 € ( 2,58 € bez DPH )

Názov

Anízová silica (prírodná) 30 ml, silica z Pimpinella anisum.

Oblasť použitia

Kozmetický priemysel, potravinársky priemysel

Krajina pôvodu

Francúzsko

Informácie

Anízová silica sa vyrába zo semien bedrovníka anízového (Pimpinella anisum). Silica má svetložltú farbu a typickú vôňu anízu. Je to číra kvapalina bez usadenín. Neobsahuje pridané rozpúšťadlá, konzervačné látky, farbivá ani antioxidanty.
Hlavná zložka anízovej silice je anetol. V menších množstvách obsahuje aj limonén a linalool.

Využitie

Využíva sa ako aróma do potravín. Maximálna koncentrácia do potravín je: pri pečivách 18 g/100 kg výrobku, pri alkoholických nápojoch 57 g/100 kg výrobku a pri nealkoholických nápojoch 3 g/100 kg výrobku. Vhodnosť použitia musí odskúšať výrobca konečného produktu.

Špecifikácie

INCI meno: Pimpinella Anisum (Anise) Seed Oil
EC číslo: 283-872-7
CAS číslo: 84775-42-8/8007-70-3

Fyzický stav: tekutý

Farba: žltkastá

HS číslo: 33012911
Hustota (pri 20°C): 0,9700-0,9980 g/cm3
Index lomu (pri 20°C): 1,5490-1,5650

Toxikologické údaje

Obsahuje alergény: limonén a linalool. Výrobok neobsahuje mikroorganizmy ani ich toxíny, nebol vyrobený z geneticky modifikovaných surovín.

Skladovanie

Odporúčané - v dobre uzavretých obaloch; v tme, v dobre vetraných priestoroch, pri teplote 5-20°C.

UPOZORNENIE:

VAROVANIE:
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H341 - Podozrenie na genetické poškodenie.
H351 - Podozrenie na vyvolanie rakoviny.
H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P202 - Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P272 - Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P281 - Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
P302+P352 - Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P308+P313 - PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P321 - Odborné ošetrenie (pozri ... na etikete).
P333+P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
P405 - Uchovávajte uzamknuté.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu do...