Ponuka

Novinky

DÔLEŽITÝ OZNAM:

1. REKLAMACIE: posielajte na obchod@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.
2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky
3. Sťažnosťi/ Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom pgchem@gmail.com

Ospravedlnujeme sa ludom ktorý dlho čakajú, alebo kvôli zlej komunikácií sme im poskytli nepresné informácie.

Dextrín - ( 25 kg )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 45,19 € ( 37,66 € bez DPH )
Množstvo Zľava
2 ks a viac 10%
5 ks a viac 15%

Názov

Dextrín, Dextrin, škrob

Využitie

Veľmi obľúbené lepidlo na papier v práškovej forme. Vyrába sa zo zemiakového škrobu. Má unikátnu vlastnosť, a to že nereaguje s kovmi a preto sa často využíva v pyrotechnike. Dextrin sa riedi s vodou a tak vytvára lepiacu zmes.
V technickom priemysle nachádzajú dextríny veľké uplatnenie pri výrobe trubíc, v zlievárenstve (ako spojivo betónových zmesí). Dextrín sa taktiež používa na výrobu žiaruvzdornej keramiky, brusných kotúčov, zápaliek, prskaviek, brikiet, finálne úpravy tkanín, lepiacich pást, vodových farieb a ďalšie.

Informácie

Dextríny sú skupinou nízkomolekulárnych polysacharidov vyrábaných hydrolýzou škrobov.
Majú rovnaký sumárny vzorec ako sacharidy, ale kratšie reťazce. Priemyselne sa vyrábajú predovšetkým hydrolýzou zemiakového škrobu.
Dextríny sú vo vode rozpustné, bielej až slabo žltkastej farby a sú opticky aktívne. Analyticky sa preukazujú pridaním roztoku jódu za tvorby hnedočerveného až fialového sfarbenia.

Špecifikácie

CAS: 9004-53-9

Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Skupenstvo (pri 20°C): prášok
Farba: žltá
Zápach (vôňa): typická
Informácie dôležité z hľadiska ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia
pH (pri 20°C): 2 - 3
Bod topenia/rozmedzí bodu varu (°C): nemožno aplikovať
Bod varu/rozmedzí bodu varu (°C): nemožno aplikovať
Bod vzplanutia (°C): cca 525°C
Horľavosť (pevná látka) rýchlosť šírenia výbuchového plameňa: 40-180m/s
Samozápalnosť: v rozvírenom i usadenom stave 525°C;
Výbušnosť: produkt samotný nieje výbušný, je možné
nebezpečie výbuchu zmesi prachu so vzduchom
dolná medz (mg/m3.): 8 - 12
Oxidačné vlastnosti: nemá oxidačné vlastnosti
Tlak par (pri 20°C): nemožno aplikovať
Hustota (pri 23°C): 0,95 g/cm3
Rozpustnosť (pri 20°C):   
- vo vode: 95 - 100%
Teplota rozkladu: >160°C

UPOZORNENIE: