Ponuka

Novinky

21.1.2017

Kvôli zvýšenému počtu objednávok doba dodania sa predlžuje. Ak Vám urguje objednávka, informujte sa o dobe doručenia. Ďakujeme za pochopenie. Pripade urgencie či otázok ohladom objednávky volajte na tel.: 0948 103 105. Na email pomalšie reagujeme.

 

24.5.2016

Vážení zákazníci. Prosíme Vás aby ste pri registráci uviedli platný telefonický kontakt. Budete kontaktovaní ohľadom spracovania Vašej objednávky.

Ďakujeme

Anízová silica - ( 10 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 1,20 € ( 1,00 € bez DPH )

Názov

Anízová silica (prírodná) 10 ml, silica z Pimpinella anisum.

Oblasť použitia

Kozmetický priemysel, potravinársky priemysel

Krajina pôvodu

Francúzsko

Informácie

Anízová silica sa vyrába zo semien bedrovníka anízového (Pimpinella anisum). Silica má svetložltú farbu a typickú vôňu anízu. Je to číra kvapalina bez usadenín. Neobsahuje pridané rozpúšťadlá, konzervačné látky, farbivá ani antioxidanty.
Hlavná zložka anízovej silice je anetol. V menších množstvách obsahuje aj limonén a linalool.

Využitie

Využíva sa ako aróma do potravín. Maximálna koncentrácia do potravín je: pri pečivách 18 g/100 kg výrobku, pri alkoholických nápojoch 57 g/100 kg výrobku a pri nealkoholických nápojoch 3 g/100 kg výrobku. Vhodnosť použitia musí odskúšať výrobca konečného produktu.

Špecifikácie

INCI meno: Pimpinella Anisum (Anise) Seed Oil
EC číslo: 283-872-7
CAS číslo: 84775-42-8/8007-70-3

Fyzický stav: tekutý

Farba: žltkastá

HS číslo: 33012911
Hustota (pri 20°C): 0,9700-0,9980 g/cm3
Index lomu (pri 20°C): 1,5490-1,5650

Toxikologické údaje

Obsahuje alergény: limonén a linalool. Výrobok neobsahuje mikroorganizmy ani ich toxíny, nebol vyrobený z geneticky modifikovaných surovín.

Skladovanie

Odporúčané - v dobre uzavretých obaloch; v tme, v dobre vetraných priestoroch, pri teplote 5-20°C.

UPOZORNENIE:

VAROVANIE:
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H341 - Podozrenie na genetické poškodenie.
H351 - Podozrenie na vyvolanie rakoviny.
H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P202 - Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P272 - Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P281 - Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
P302+P352 - Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P308+P313 - PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P321 - Odborné ošetrenie (pozri ... na etikete).
P333+P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
P405 - Uchovávajte uzamknuté.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu do...