Ponuka

Novinky

DÔLEŽITÝ OZNAM:

1.Staré objednávky: postupne dobieháme, ak niekomu urguje objednávka a dlho čaká volajte telefonicky 0948 103 105
2. Reklamácie: posielajte na obchod@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 103 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.
3. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky
4. Sťažnosťi/ Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom pgchem@gmail.com

Ospravedlnujeme sa ludom ktorý dlho čakajú, alebo kvôli zlej komunikácií sme im poskytli nepresné informácie.

Dextrín - ( 250 g )

Dostupnosť: Chýba na sklade
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 0,80 € ( 0,67 € bez DPH )
Množstvo Zľava
1000 ks a viac 5%
2000 ks a viac 7%
5000 ks a viac 10%

Názov

Dextrín, Dextrin, škrob

Využitie

Veľmi obľúbené lepidlo na papier v práškovej forme. Vyrába sa zo zemiakového škrobu. Má unikátnu vlastnosť, a to že nereaguje s kovmi a preto sa často využíva v pyrotechnike. Dextrin sa riedi s vodou a tak vytvára lepiacu zmes.
V technickom priemysle nachádzajú dextríny veľké uplatnenie pri výrobe trubíc, v zlievárenstve ( ako spojivo betónových zmesí ). Dextrín sa taktiež používa na výrobu žiaruvzdornej keramiky, brusných kotúčov, zápaliek, prskaviek, brikiet, finálne úpravy tkanín, lepiacich pást, vodových farieb a ďalšie.

Informácie

Dextríny sú skupinou nízkomolekulárnych polysacharidov vyrábaných hydrolýzou škrobov.
Majú rovnaký sumárny vzorec ako sacharidy, ale kratšie reťazce. Priemyselne sa vyrábajú predovšetkým hydrolýzou zemiakového škrobu.
Dextríny sú vo vode rozpustné, bielej až slabo žltkastej farby a sú opticky aktívne. Analyticky sa preukazujú pridaním roztoku jódu za tvorby hnedočerveného až fialového sfarbenia.
CAS: 9004-53-9

Špecifikácie

Vlastnosti

Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Skupenstvo (pri 20°C):  prášok
Farba:                           žltá
Zápach (vôňa):              typická
Informácie dôležité z hľadiska ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia
pH (pri 20°C):            2 - 3
Bod topenia/rozmedzí bodu varu (°C):   nemožno aplikovať
Bod varu/rozmedzí bodu varu (°C):       nemožno aplikovať
Bod vzplanutia (°C):   cca 525°C
Horľavosť (pevná látka)        rýchlosť šírenia výbuchového plameňa: 40-180m/s
Samozápalnosť:                   v rozvírenom i usadenom stave 525°C;
Výbušnosť:               produkt samotný nieje výbušný, je možné
nebezpečie výbuchu zmesi prachu so vzduchom
Medze výbušnosti:        horná medz (mg/m3.): údaj nieje k dispozícii
dolná medz (mg/m3.): 8 - 12
Oxidačné vlastnosti:   nemá oxidačné vlastnosti
Tlak par (pri 20°C):    nemožno aplikovať
Hustota (pri 23°C):     0,95 g/cm3
Rozpustnosť (pri 20°C):   
- vo vode: 95 - 100%
- v tukoch (vrátane špecifikácie oleja): údaj nieje k dispozícii
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda:         údaj nieje k dispozícii
Viskozita (pri 20°C):   nemožno aplikovať
Hustota pár:               nemožno aplikovať
Rýchlosť odparovania: nemožno aplikovať
Ďalšie informácie:
Teplota rozkladu:        >160°C

Toxikologické údaje

UPOZORNENIE: