Ponuka

Novinky

DÔLEŽITÝ OZNAM:

1. REKLAMACIE: posielajte na obchod@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.
2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky
3. Sťažnosťi/ Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom pgchem@gmail.com

Ospravedlnujeme sa ludom ktorý dlho čakajú, alebo kvôli zlej komunikácií sme im poskytli nepresné informácie.

Chlorid draselný, KCl - ( 5 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 19,98 € ( 16,65 € bez DPH )

Názov

KCl, chlorid draselný 5 kg

Informácie

Chlorid draselný (triviálny názov drasloš, sylvín, niekedy aj horká soľ) je v čistom stave biela kryštalická látka slanej chuti, dobre rozpustný vo vode. V prírode sa vyskytuje ako minerál sylvín a v carnalite a kainite ako dvojmocná soľ. Je nehorľavý, bez zápachu.

Využitie

Používa sa aj ako draselné hnojivo.

Ako kŕmna soľ pre poľnohospodárske zvieratá.

Špecifikácie

CAS číslo: 7447-40-7

EK číslo: 231-211-8

Vzhľad: biely kryštalický prášok

Obsah (chlorid draselný sušina): 99,7%

Sodík: 800 ppm

Kovy alkalických zemín, ako Ca: 250 ppm

Arzén: max. 0,02 ppm

Ťažké kovy (ako Pb): max. 5 ppm

Sírany: 600 ppm

Bróm: 350 ppm

Jód: max. 10 ppm

Strata sušením (2 h, 105°C): 0,1%

Acidita a alkalinita: vyhovuje FCC

Skladovanie

Skladovať na chladnom mieste. Nádoby skladujte dobre uzatvorené na suchom a dobre vetranom mieste. Hygroskopický.

UPOZORNENIE:

P261: Zabráňte vdychovaniu prachu / dymu / plynu / hmly / pár / aerosólov.
P262: Nesmie sa dostať do očí, na kožu alebo odevom.
P281: Používajte osobné ochranné prostriedky, ako je požadované.
P302 + P352 - LI NA KOŽU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P303 + P361 + P353 - LI KOŽE (alebo vo vlasoch): Odstráňte / vyzlečte všetky kontaminované oblečenia. Opláchnite pokožku vodou / sprchou.
P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe uľahčujúce dýchanie.
P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne oplachujte vodou po dobu niekoľkých minút. Vyberte kontaktné šošovky, pokiaľ sú prítomné a ľahké robiť. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + 313: Ak podráždenie očí pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.