Ponuka

Novinky

DOLEŽITÝ OZNAM:
Chceme zákazníkov oboznámiť  že ak je na stránke uvedené že tovar nie je skladom tak bežné naskladnenie môže trvať 2-3 týždne je to doba ktorú nevieme ovplyvniť keďže termín nám udáva dodávateľ. Ďakujeme za pochopenie


02.2.2017
Poprosíme zákazníkov aby neuhrádzali objednávky ktoré nie sú spracované. Tieto objednávky nemajú priradený variabilný symbol. Platby tohto typu neakceptujeme.Ďakujeme za pochopenie .Objednávky, posielame len na dobierku a všetky nezaplatené a nespracované prevody budeme automaticky prerábať na dobierky.

21.1.2017

Kvôli zvýšenému počtu objednávok doba dodania sa predlžuje. Ak Vám urguje objednávka, informujte sa o dobe doručenia. Ďakujeme za pochopenie. Pripade urgencie či otázok ohladom objednávky volajte na tel.: 0948 103 105. Na email pomalšie reagujeme.


21.2.2017

Vážení zákazníci. Prosíme Vás aby ste pri registráci uviedli platný telefonický kontakt. Budete kontaktovaní ohľadom spracovania Vašej objednávky.

Ďakujeme

Chlorid draselný, KCl - ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,50 € ( 2,92 € bez DPH )
Množstvo Zľava
2 ks a viac 3%
5 ks a viac 5%
10 ks a viac 10%

Názov

KCl, chlorid draselný 1 kg

Oblasť použitia

Potravinársky priemysel

Informácie

Chlorid draselný (triviálny názov drasloš, sylvín, niekedy aj horká soľ) je v čistom stave biela kryštalická látka slanej chuti, dobre rozpustný vo vode. V prírode sa vyskytuje ako minerál sylvín a v carnalite a kainite ako dvojmocná soľ. Je nehorľavý, bez zápachu.

Využitie

Chlorid draselný vhodný k sodnej diéte. Potravinový doplnok.
Používa sa aj ako draselné hnojivo.
Ako kŕmna soľ pre poľnohospodárske zvieratá.

Kvalita baleneho výrobku

Potravinárska

Špecifikácie

CAS číslo: 7447-40-7

EK číslo: 231-211-8

Vzhľad: biely kryštalický prášok

Obsah (chlorid draselný sušina): 99,7%

Sodík: 800 ppm

Kovy alkalických zemín, ako Ca: 250 ppm

Arzén: max. 0,02 ppm

Ťažké kovy (ako Pb): max. 5 ppm

Sírany: 600 ppm

Bróm: 350 ppm

Jód: max. 10 ppm

Strata sušením (2 h, 105°C): 0,1%

Acidita a alkalinita: vyhovuje FCC

Skladovanie

Skladovať na chladnom mieste. Nádoby skladujte dobre uzatvorené na suchom a dobre vetranom mieste. Hygroskopický.

UPOZORNENIE:

P261: Zabráňte vdychovaniu prachu / dymu / plynu / hmly / pár / aerosólov.
P262: Nesmie sa dostať do očí, na kožu alebo odevom.
P281: Používajte osobné ochranné prostriedky, ako je požadované.
P302 + P352 - LI NA KOŽU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P303 + P361 + P353 - LI KOŽE (alebo vo vlasoch): Odstráňte / vyzlečte všetky kontaminované oblečenia. Opláchnite pokožku vodou / sprchou.
P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe uľahčujúce dýchanie.
P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne oplachujte vodou po dobu niekoľkých minút. Vyberte kontaktné šošovky, pokiaľ sú prítomné a ľahké robiť. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + 313: Ak podráždenie očí pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.