Ponuka

Novinky

15.1.2017

Kvôli zvýšenému počtu objednávok doba dodania sa predlžuje. Ak Vám urguje objednávka, informujte sa o dobe doručenia. Ďakujeme za pochopenie. Pripade urgencie či otázok ohladom objednávky volajte na tel.: 0948 103 105. Na email pomalšie reagujeme.

 

24.5.2016

Vážení zákazníci. Prosíme Vás aby ste pri registráci uviedli platný telefonický kontakt. Budete kontaktovaní ohľadom spracovania Vašej objednávky.

Ďakujeme

Chlorid draselný, KCl - ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,50 € ( 2,92 € bez DPH )
Množstvo Zľava
2 ks a viac 3%
5 ks a viac 5%
10 ks a viac 10%

Názov

KCl, chlorid draselný 1 kg

Oblasť použitia

Potravinársky priemysel

Informácie

Chlorid draselný (triviálny názov drasloš, sylvín, niekedy aj horká soľ) je v čistom stave biela kryštalická látka slanej chuti, dobre rozpustný vo vode. V prírode sa vyskytuje ako minerál sylvín a v carnalite a kainite ako dvojmocná soľ. Je nehorľavý, bez zápachu.

Využitie

Chlorid draselný vhodný k sodnej diéte. Potravinový doplnok.
Používa sa aj ako draselné hnojivo.
Ako kŕmna soľ pre poľnohospodárske zvieratá.

Kvalita baleneho výrobku

Potravinárska

Špecifikácie

CAS číslo: 7447-40-7

EK číslo: 231-211-8

Vzhľad: biely kryštalický prášok

Obsah (chlorid draselný sušina): 99,7%

Sodík: 800 ppm

Kovy alkalických zemín, ako Ca: 250 ppm

Arzén: max. 0,02 ppm

Ťažké kovy (ako Pb): max. 5 ppm

Sírany: 600 ppm

Bróm: 350 ppm

Jód: max. 10 ppm

Strata sušením (2 h, 105°C): 0,1%

Acidita a alkalinita: vyhovuje FCC

Skladovanie

Skladovať na chladnom mieste. Nádoby skladujte dobre uzatvorené na suchom a dobre vetranom mieste. Hygroskopický.

UPOZORNENIE:

P261: Zabráňte vdychovaniu prachu / dymu / plynu / hmly / pár / aerosólov.
P262: Nesmie sa dostať do očí, na kožu alebo odevom.
P281: Používajte osobné ochranné prostriedky, ako je požadované.
P302 + P352 - LI NA KOŽU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P303 + P361 + P353 - LI KOŽE (alebo vo vlasoch): Odstráňte / vyzlečte všetky kontaminované oblečenia. Opláchnite pokožku vodou / sprchou.
P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe uľahčujúce dýchanie.
P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne oplachujte vodou po dobu niekoľkých minút. Vyberte kontaktné šošovky, pokiaľ sú prítomné a ľahké robiť. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + 313: Ak podráždenie očí pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.