Ponuka

Novinky

DÔLEŽITÝ OZNAM:

1. REKLAMACIE: posielajte na obchod@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.
2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky
3. Sťažnosťi/ Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom pgchem@gmail.com

Ospravedlnujeme sa ludom ktorý dlho čakajú, alebo kvôli zlej komunikácií sme im poskytli nepresné informácie.

Síran hlinitý - ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 1,60 € ( 1,33 € bez DPH )

Názov

Síran hlinitý, Síran hlinitý hydrát

Oblasť použitia

Analytická chémia, laboratórne syntézy

Informácie

PREDAJ LEN 18+, pri objednávke uvedte Váš vek. Kuriér ktorý doručí zásielku bude vyžadovať pravosť veku.

Využitie

Síran hlinitý sa používa ako vločkovač do bazénov a jazierok.

Špecifikácie

CAS číslo: 17927-65-0

Číslo ES (EINECS): 233-135-0

Chemický vzorec: Al2 (SO4) 3.nH2O

Vzhľad: pevný

Farba: biela

Zápach: bez zápachu

Teplota topenia/teplota tuhnutia (°C): 86,5

Horľavosť: nehorľavý

Relatívna hustota (25°C): g/cm3 1,69

Rozpustnosť (20°C):

vo vode: g/l rozpustný

v iných rozpúšťadlách: nie je k dispozícii

Toxikologické údaje

LD50 perorálne (potkan): >5000 mg/kg

Skladovanie

Skladovať v tesne uzatvorených obaloch na suchom, chladnom dobre vetranom mieste, chránené pred svetlom. Skladovacia teplota max. 25°C.

UPOZORNENIE:

Nebezpečnosť: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351+P338: Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.