Ponuka

Novinky

13.1.2019
Pokial vám nevyhovuje doručenie kurierom, spúštame posielanie balíkov aj cez GEIS POINT, stačí uviesť, pri objednávke do poznámky, mesto a výdajne miesto. Takto si môžete vybrať balík kedy vám to vyhovuje. https://www.baliky.sk/ na tejto stránke máte uvedené výdajné miesta kde sú k dispozícií.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Anízová silica - ( 30 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 5,33 € ( 4,44 € bez DPH )

Názov

Anízová silica (prírodná) 30 ml, silica z Pimpinella anisum.

Oblasť použitia

Kozmetický priemysel

Krajina pôvodu

Francúzsko

Informácie

Anízová silica sa vyrába zo semien bedrovníka anízového (Pimpinella anisum). Silica má svetložltú farbu a typickú vôňu anízu. Je to číra kvapalina bez usadenín. Neobsahuje pridané rozpúšťadlá, konzervačné látky, farbivá ani antioxidanty.
Hlavná zložka anízovej silice je anetol. V menších množstvách obsahuje aj limonén a linalool.

Využitie

Využíva sa na kozmetické účely. Vhodnosť použitia musí odskúšať výrobca konečného produktu.

Špecifikácie

INCI meno: Pimpinella Anisum (Anise) Seed Oil
EC číslo: 283-872-7
CAS číslo: 84775-42-8/8007-70-3

Fyzický stav: tekutý

Farba: žltkastá

HS číslo: 33012911
Hustota (pri 20°C): 0,9700-0,9980 g/cm3
Index lomu (pri 20°C): 1,5490-1,5650

Toxikologické údaje

Obsahuje alergény: limonén a linalool. Výrobok neobsahuje mikroorganizmy ani ich toxíny, nebol vyrobený z geneticky modifikovaných surovín.

Skladovanie

Odporúčané - v dobre uzavretých obaloch; v tme, v dobre vetraných priestoroch, pri teplote 5-20°C.

UPOZORNENIE:

VAROVANIE:
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H341 - Podozrenie na genetické poškodenie.
H351 - Podozrenie na vyvolanie rakoviny.
H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P202 - Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P272 - Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P281 - Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
P302+P352 - Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P308+P313 - PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P321 - Odborné ošetrenie (pozri ... na etikete).
P333+P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
P405 - Uchovávajte uzamknuté.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu do...