Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019
Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019
Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť:
ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Isopropanol 99,9 % - ( 1 l )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 4,50 € ( 3,75 € bez DPH )

Názov

Isopropanol 99,9% , Izopropyl , Isopropylalkohol , 2-propanol , propan-2-ol , Isopropyl-alkohol

Využitie

V chemickom priemysle, domácnostiach, pri čistiacich prácach. Ako priemyselné rozpúšťadlo, chemikálie pre náterové hmoty, farby a riedidlá, fotochemikálie, výroba čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, chemická surovina.

Špecifikácia

Čistota: 99,9 %
Hustota: 0,786 kg - 1 l
CAS číslo: 67-63-0
EC číslo: 200-661-7
Vzorec: CH3CH(OH)CH3; C3H8O
Skupenstvo: kvapalný
Farba: bezfarebný
Zápach: alkoholový
Bod varu/rozmedzie bodu varu: 82,0 - 83,0 °C
Bod vzplanutia: 13 °C
Horľavosť:
Medze výbušnosti - dolná: 2 objem. %
Medze výbušnosti - horná: 12 objem. %
Hustota: 0,784 - 0,789 g/cm³
Rozpustnosť vo vode (20°C): miešateľný
Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách: miešateľný s väčšinou organických rozpúšťadiel.
Dynamická viskozita (20°C): 2,5 mPa·s

Skladovanie

Skladujte na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu zdrojov zapálenia (otvorený oheň, iskry, horúce plochy), výbušných látok.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.