Ponuka

Novinky

13.1.2019
Pokial vám nevyhovuje doručenie kurierom, spúštame posielanie balíkov aj cez GEIS POINT, stačí uviesť, pri objednávke do poznámky, mesto a výdajne miesto. Takto si môžete vybrať balík kedy vám to vyhovuje. https://www.baliky.sk/ na tejto stránke máte uvedené výdajné miesta kde sú k dispozícií.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Isopropanol 99,9 % ( 1 l )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 5,68 € ( 4,73 € bez DPH )

Názov

Isopropanol, Izopropyl, Izopropylalkohol

Oblasť použitia

Chemický priemysel

Využitie

Priemyselné rozpúšťadlo, Chemikálie pre náterové hmoty, farby a riedidlá, fotochemikálie, Výroba čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, chemická surovina

Špecifikácia

Čistota: 99,9 %
Hustota: 0,786 kg - 1 l
CAS číslo: 67-63-0
EC číslo: 200-661-7
Vzorec: CH3CH(OH)CH3; C3H8O
Skupenstvo: kvapalný
Farba: bezfarebný
Zápach: alkoholový
Bod varu/rozmedzie bodu varu: 82,0 - 83,0 °C
Bod vzplanutia: 13 °C
Horľavosť:
Medze výbušnosti - dolná: 2 objem. %
Medze výbušnosti - horná: 12 objem. %
Oxidačné vlastnosti: nemá oxidačné vlastnosti
Hustota: 0,784 - 0,789 g/cm³
Rozpustnosť vo vode (20°C): miešateľný
Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách: Miešateľný s väčšinou organických rozpúšťadiel.
Dynamická viskozita (20°C): 2,5 mPa·s

Skladovanie

Skladujte na čistom, suchom a dobre vetranom mieste. Skladujte v pôvodných obaloch. Uchovávajte v tesne uzatvorených obaloch. Skladujte z dosahu: zdrojov zapálenia (otvorený oheň, iskry, horúce plochy), výbušných látok.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.