Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019
Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019
Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť:
ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Síra prášková - ( 5 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 16,92 € ( 14,10 € bez DPH )

Názov

Síra prášková , síra mletá , sulfur powder

Informácie

Pri normálnej teplote je síra tuhá, žltá látka. Má veľmi slabý zápach. Horí modrým plameňom pričom vzniká oxid siričitý. Síra je vo vode nerozpustná, je málo rozpustná v nepolárnych rozpúšťadlách (benzén, toluén) ale je dobre rozpustná v sírouhlíku. Síra má široké uplatnenie v modernom priemysle. Používa sa v suchých článkoch, čistiacich prostriedkoch, vo fungicídoch a ako vulkanizačné činidlo. Keďže je horľavá používa sa pri výrobe zápaliek, pušného prachu a náplní pre ohňostroje.
Jej zlúčenina, kyselina sírová, je jednou z chemikálií s najširším použitím v chemickom priemysle. Používa sa pri spracovávaní rôznych rúd, pri výrobe hnojív, pri spracovávaní ropy atď.

Využitie

Má široké uplatnenie v modernom priemysle. Používa sa v suchých článkoch, čistiacich prostriedkoch, vo fungicídoch a ako vulkanizačné činidlo. Keďže je horľavá používa sa pri výrobe zápaliek, pušného prachu a náplní pre ohňostroje.
Používa sa pri spracovávaní rôznych rúd, pri výrobe hnojív, pri spracovávaní ropy atď.

- Mazivo v strojárstve
- Dezinfekcia pri vinárstve
- V pyrotechnike je súčastou pušného prachu
- Podobne ako práškový zinok možno použiť na zachytenie a odstránenie rozliatej ortuti
- Vysírovanie sudov, pivníc a ich dezinfekciu.
Chovatelia vykúpaním v sírnom kúpeli zbavia svojich miláčikov parazitov, s úspechom sa podomácky užíva i k liečbe artrózy, plesní atď.

Špecifikácie

Sumárny vzorec (Hill): S
Číslo CAS: 7704-34-9
Číslo indexu EC: 016-094-00-1
Číslo EK (EINECS): 231-722-6
Molová hmotnosť: 32.06 g/mol
Kód HS: 2802 00 00
Skladovacia trieda: 11 Horľavé látky
RTECS: WS4250000
WGK: WGK 1 mierne ohrozujúce vody
Obsah síry min. 98,0% skutočná čistota 99,98%
Voľná kys.sírova 0(H2SO4)max. 0,01% Namerané 0,002%
Vlhkosť max 0,1% As max 0,005%
zvyšok na siete: 0,063 mm max 4%
zvyšok na siete: 0,125 mm max 0,05%
zvyšok na siete: 0,180 mm max 0,005%

Vlastnosti

Rozpustnosť vo vode: (20 °C) prakticky nerozpustný
Teplota topenia/tavenia: 113 - 119 °C
Molová hmotnosť: 32,07 g/mol
Hustota: 1,96 - 2.07 g/cm3 (20 °C)
Sypná hustota (20°C): 400 - 650 kg/m3
Teplota varu: 444 °C
Teplota vzplanutia: 160 °C
Teplota samovznietenia: 235 °C Prach
Tlak pár: < - 0,01 hPa (20 °C)
Forma: pevný
Farba: žltý
Zápach: charakteristický

Toxikologické údaje

LD 50 perorálne (potkan): > 5000 mg/kg
LD 50 dermálne (králik): > 2000 mg/kg

Skladovanie

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Držte na suchom mieste. Skladovacia teplota pod 30°C.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: POZOR

H315: Dráždi kožu.


Bezpečnostné upozornenia:
P280: Noste ochranné rukavice.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P333 + P313: Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.