Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Rozmarínová silica - ( 10 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 1,29 € ( 1,08 € bez DPH )

Názov

Rozmarínová (prírodná) silica 10 ml, silica z rozmarínu lekárskeho (Rosmarinus officinalis)

Oblasť použitia

Kozmetický priemysel

Krajina pôvodu

Španielsko

Informácie

Rozmarínová silica sa získava parnou destiláciou z vňati rozmarínu. Silica ma svetlo žltú až žltú farbu a typickú rozmarínovú vôňu. Je to číra kvapalina bez usadenín. Neobsahuje pridané rozpúšťadlá, konzervačné látky, farbivá ani antioxidanty.

Hlavnou zložkou rozmarínovej silice sú: kyselina rozmarínová, gáfor, kyselina kávová, kyselina ursolová, kyselina betulínová.

Využitie

Využíva sa na kozmetické účely, napr. do krémov, masiek na tvár, mydiel. Pri kozmetickom použití v príliš veľkých koncentráciách môže dráždiť pokožku. Doporučená koncentrácia pri kozmetických produktoch nemala by presahovať 3-6%. Vhodnosť použitia musí odskúšať výrobca konečného produktu.

Špecifikácie

INCI meno: Rosmarinus Officinalis Leaf Oil
EC číslo: 283-291-9
CAS číslo: 8000-25-7

Fyzický stav: tekutý

Farba: žltkastá žltá

HS číslo: 33012990
Hustota (pri 20°C): 0,8930-0,9120 g/cm3
Index lomu (pri 20°C): 1,4620-1,4770

Toxikologické údaje

Nájdené alergény sú: d-limonén (2%) a linalool (1%). Vo výrobku sa nenašli mikroorganizmy ani ich toxíny, nebol vyrobený z geneticky modifikovaných surovín.

Skladovanie

Odporúčané - v dobre uzavretých obaloch; v tme, pri teplote 5-20°C.

UPOZORNENIE:

NEBEZPEČENSTVO:
H226 - Horľavá kvapalina a pary.
H304 - Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.
H371 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov.
H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P264 - Po manipulácii starostlivo umyte....
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P310 - Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P302+P352 - Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P304+P340 - Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.
P330 - Vypláchnite ústa.
P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
P333+P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych/regionálnych/národných predpisov.