Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR do 40 kg balík.

11.2.2019
Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019
Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť:
ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Perkarbonát sodný, bielidlo - ( 10 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 20,32 € ( 16,93 € bez DPH )

Názov

Perkarbonát sodný, peroxouhličtan sodný, bielidlo, pranie

Oblasť použitia

Chemický priemysel, bielidlo, čistenie, pranie

Informácie

Je ekologický, počas prania si rozkladá na sódu a peroxid, ktorý spôsobuje bielenie. Vhodný najmä pre alergikov. Ak chcete prať na nižších teplotách, odporúčame pridať

TAED (Tetraacetylethylendiamin)

ktorý podporuje uvoľnenie peroxidu už za nižšie teploty. Pridáva sa ho asi 5%. Kombináciu perkarbonátu a TAED dostanete prací prostriedok na biele, ekologický a neobsahujúci alergény. Dávajte asi tretinu množstva, ako normálneho pracieho prášku.

Peroxouhličtan sodný (tiež peroxouhličitan sodný alebo perkarbonát sodný) je chemická zlúčenina uhličitanu sodného a peroxidu vodíka, tvoriaci biele kryštály rozpustné vo vode.

Peroxouhličtan sodný je oxidačným činidlom a súčasťou mnohých čistiacich prípravkov pre domácnosť a práčovne. Napriek názvu ide v skutočnosti o perhydrát uhličitanu. Rozpustený vo vode uvoľňuje H2O2 a uhličitan sodný:

2 (Na2CO3 · 1.5H2O2) → 2 Na2CO3 + 3 H2O2

Peroxouhličtan sodný je aktívnou zložkou mnohých práškových ekologických bielidiel, napríklad čističe Corte Clean. Predpona "per" z Perboritan a Peroxouhličitan dal názov niekoľko saponátovým čistiacim prípravkom, napríklad výrobkom Persil.

Využitie

Perkarbonát sodný má využitie predovšetkým ako bielič pri čistení a praní, vhodný najmä na pranie plienok, čistenie vaní, odpadov, úpravy vody v bazénoch a podobne.

Špecifikácia

 

Obsah kyslíka: min. 13,0%
Analýza na siete:
>1,40 mm: max. 10%
<0,15 mm: max. 3%
Sypná hustota: 850 - 1200 g/l
Vlhkosť: max. 1%
CAS číslo: 15630-89-4,
ES číslo: 239-707-6,
Zloženie: Na2CO3.1, 5 H2O2

 

Vlastnosti

 

Vzhľad: pevná látka
Farba: biela
Zápach: bez zápachu
pH: 10 - 11
Bod topenia/rozmedzie bodu topenia: >60°C
Horľavosť, tuhá látka: podporuje horenie
Rozpustnosť vo vode (pri 20°C): 140 g/L

 

Toxikologické údaje

 

Akútna toxicita
LD50, orálne: potkan = 1034 mg/kg
LD50, orálne: myš, samica = 2200 mg/kg
LD50, orálne: myš, samec = 2050 mg/kg
Toxicita pre ryby:
LC50, 96 hod, Brachydanio rerio = 70,7 mg/l Tj. 50%
a 70,7 g/m3 po dobu 96 hod
NOEC, 96 hod, Brachydanio rerio = 7,4 mg/l -  (7,4 g/m3)
Toxicita pre bezstavovce:
EC50, 48 hod, Daphnia magna = 4,9 mg/l
NOEC, 48 hod, Daphnia magna = 2 mg/l
LC50, inhalačne, pre aerosóly alebo častice: potkan, 4 hod => 170 mg/m3 (peroxid vodíka)
LC50, inhalačne, pre aerosóly alebo častice: potkan = 1200 mg/m3 (uhličitan sodný)
LD50, dermálne: králik> 2000 mg/kg

 

Skladovanie

Skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia. Umiestnite oddelene od nezlučiteľných materiálov. Nádoby musia byť pevne uzavreté. Neprekročí uzatvorených nádobách na teploty nad 40°C. Neskladujte na drevených podlahách alebo drevených paletách. Chrániť proti vlhkosti.

UPOZORNENIE:

Nebezpečnosť: Škodlivý, oxidujúci
H272: Môže zosilniť požiar; oxidant.
H302: Škodlivý pri požití.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
P210: Chráňte pred teplom/iskrami/otvoreným plameňom/horkými povrchmi - Zákaz fajčenia.
P220: Uchovávajte/skladujte oddelene od odevu a horlavých materiálov.

P221: Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi…
P264: Po manipulácii si dôkladne umyte ruky.
P270: Môže spôsobiť alebo prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
P280: Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu na tvár.
P301+P312: Po požití: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P330: Vypláchnite ústa.
P305+P351+P338: Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310: Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P370+P378: V prípade požiaru: Na hasenie použite ....
P501: Zneškodnite obsah/nádobu do...