Ponuka

Novinky

13.1.2019
Pokial vám nevyhovuje doručenie kurierom, spúštame posielanie balíkov aj cez GEIS POINT, stačí uviesť, pri objednávke do poznámky, mesto a výdajne miesto. Takto si môžete vybrať balík kedy vám to vyhovuje. https://www.baliky.sk/ na tejto stránke máte uvedené výdajné miesta kde sú k dispozícií.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Perkarbonát sodný, bielidlo - ( 10 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 20,32 € ( 16,93 € bez DPH )

Názov

Perkarbonát sodný, peroxouhličtan sodný, bielidlo, pranie

Oblasť použitia

Chemický priemysel, bielidlo, čistenie, pranie

Informácie

Je ekologický, počas prania si rozkladá na sódu a peroxid, ktorý spôsobuje bielenie. Vhodný najmä pre alergikov. Ak chcete prať na nižších teplotách, odporúčame pridať

TAED (Tetraacetylethylendiamin)

ktorý podporuje uvoľnenie peroxidu už za nižšie teploty. Pridáva sa ho asi 5%. Kombináciu perkarbonátu a TAED dostanete prací prostriedok na biele, ekologický a neobsahujúci alergény. Dávajte asi tretinu množstva, ako normálneho pracieho prášku.

Peroxouhličtan sodný (tiež peroxouhličitan sodný alebo perkarbonát sodný) je chemická zlúčenina uhličitanu sodného a peroxidu vodíka, tvoriaci biele kryštály rozpustné vo vode.
Peroxouhličtan sodný je oxidačným činidlom a súčasťou mnohých čistiacich prípravkov pre domácnosť a práčovne. Napriek názvu ide v skutočnosti o perhydrát uhličitanu. Rozpustený vo vode uvoľňuje H2O2 a uhličitan sodný:
2 (Na2CO3 · 1.5H2O2) → 2 Na2CO3 + 3 H2O2
Peroxouhličtan sodný je aktívnou zložkou mnohých práškových ekologických bielidiel, napríklad čističe Corte Clean. Predpona "per" z Perboritan a Peroxouhličitan dal názov niekoľko saponátovým čistiacim prípravkom, napríklad výrobkom Persil.

Je jednou zo zložiek v prípravkoch do jazierka (cca 80% a druhú zo zložiek je napr. jedlá sóda). Prípravky do jazierok sa dávkujú cca 30 - 50 g/m3.
Perkarbonát sodný sa rozkladá po inhalácii prachu, vzniká uhličitan sodný a peroxid vodíka.

Využitie

Perkarbonát sodný má využitie predovšetkým ako bielič pri čistení a praní, vhodný najmä na pranie plienok, čistenie vaní, odpadov, úpravy vody v bazénoch a podobne.

Špecifikácia

Obsah kyslíka: min. 13,0%
Analýza na siete:

>1,40 mm: max. 10%
<0,15 mm: max. 3%
Sypná hustota: 850 - 1200 g/l

Vlhkosť: max. 1%

CAS číslo: 15630-89-4,
ES číslo: 239-707-6,

Zloženie: Na2CO3.1, 5 H2O2

Vlastnosti

Vzhľad: pevná látka
Farba: biela
Zápach: bez zápachu
pH: 10 - 11
Bod topenia/rozmedzie bodu topenia: >60°C
Horľavosť, tuhá látka: podporuje horenie
Rozpustnosť vo vode (pri 20°C): 140 g/L

Toxikologické údaje

Akútna toxicita

LD50, orálne: potkan = 1034 mg/kg
LD50, orálne: myš, samica = 2200 mg/kg
LD50, orálne: myš, samec = 2050 mg/kg

Toxicita pre ryby:
LC50, 96 hod, Brachydanio rerio = 70,7 mg/l Tj. 50%
a 70,7 g/m3 po dobu 96 hod
NOEC, 96 hod, Brachydanio rerio = 7,4 mg/l -  (7,4 g/m3)

Toxicita pre bezstavovce:
EC50, 48 hod, Daphnia magna = 4,9 mg/l
NOEC, 48 hod, Daphnia magna = 2 mg/l

LC50, inhalačne, pre aerosóly alebo častice: potkan, 4 hod => 170 mg/m3 (peroxid vodíka)
LC50, inhalačne, pre aerosóly alebo častice: potkan = 1200 mg/m3 (uhličitan sodný)
LD50, dermálne: králik> 2000 mg/kg

Skladovanie

Skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia. Umiestnite oddelene od nezlučiteľných materiálov. Nádoby musia byť pevne uzavreté. Neprekročí uzatvorených nádobách na teploty nad 40°C. Neskladujte na drevených podlahách alebo drevených paletách. Chrániť proti vlhkosti.

UPOZORNENIE:

Nebezpečnosť: Škodlivý, oxidujúci
H272: Môže zosilniť požiar; oxidant.
H302: Škodlivý pri požití.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P210: Chráňte pred teplom/iskrami/otvoreným plameňom/horkými povrchmi - Zákaz fajčenia.
P220: Uchovávajte/skladujte oddelene od odevu a horlavých materiálov.

P221: Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi…
P264: Po manipulácii si dôkladne umyte ruky.
P270: Môže spôsobiť alebo prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
P280: Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu na tvár.
P301+P312: Po požití: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P330: Vypláchnite ústa.
P305+P351+P338: Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310: Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P370+P378: V prípade požiaru: Na hasenie použite ....
P501: Zneškodnite obsah/nádobu do...