Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt.

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosťi/ Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom info@pgchem.sk

Obchodné podmienky


I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia pre uskutočnenie nákupu prostredníctvom internetového obchodu www.pgchem.sk.
Tieto obchodné podmienky boli vydané za účelom vymedzenia a spresnia práv a povinností predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúci:
Gabriel Pasztorek - PGchem, Lúčna 7 Nové Zámky 94002
IČO: 43509461
IČ DPH: SK1077267268
DIČ: 1077267268
zapísaná na Okresnom úrade Nové Zámky, Číslo živnostenského registra:  440-26016
Dodávateľ je platcom DPH.

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe a predaji tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, s čím kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí.

II. Platobné podmienky

Predaj sa realizuje buď pomocou prevodu na účet alebo dobierkou, ktorú si kupujúci hradí. Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak podľa cenníka platného v deň objednania tovaru, ktorý je publikovaný na www.pgchem.sk.

Upozornenie: Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom PGchem!

III. Dodávka tovaru

Formy dodávky tovaru:

1. Osobný odber - Po vytvorení objednávky, sa spracuje a dostanete platobné podmienky, po uhradení objednávky vám dáme termin dodania tovaru.
NIE SME KAMENNÝ OBCHOD! - neoznámené objednávky sa neakceptujú.


2. Zásielkova služba - Bud platbou vopred na účet, alebo dobierkou.
Pri preberaní tovaru si dôkladne skontrolujte množstvo a typ tovaru a či tovar nie je mechanicky poškodený. Pokiaľ sa objavia nezrovnalosti v dodávke a fakturácii tovaru, je potrebné kontaktovať PGchem bezodkladne najneskôr do dvoch týždňov od vyskladnenia.

Neskoršie reklamácie nemusia byť akceptované. Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na dopravu reklamácií hradí zákazník. Za škody vzniknuté pri preprave tovaru neručíme.

Cena prepravy spolocnosti  Geis Parcel SK s.r.o.

Bankový PREVOD                                   DOBIERKA
- do 1 kg  / 2,90 EUR s DPH                  - do 1 kg  / 3,70 EUR s DPH
- do 2 kg  / 3,10 EUR s DPH                  - do 2 kg  / 4,00 EUR s DPH
- do 10 kg / 3,50 EUR s DPH                 - do 10 kg / 4,30 EUR s DPH
- do 15 kg / 3,80 EUR s DPH                 - do 15 kg / 4,70 EUR s DPH
- do 30 kg / 4,60 EUR s DPH                 - do 30 kg / 5,40 EUR s DPH
- do 40 kg / 5,20 EUR s DPH                 - do 40 kg / 6,10 EUR s DPH
- do 50 kg / 5,90 EUR s DPH                 - do 50 kg / 6,70 EUR s DPH

Ak si objednáte napr 4 x 25 kg vrecia, bude to expedované ako 4x balík do 30 kg čiže
18,40 EUR pri dobierke 21,60 EUR.

Cena prepravy zahŕňa aj balné poplatky.
Pri preprave krehkých materiálov sa účtuje + 20 cent k cene prepravy.
( Z dvôvodu náročnosťi balenia, a rizika poškodenia tovaru. )

IV. Predaj tovaru iba osobám starším ako 18 rokov

Podľa platných zákonov je nákup niektorých typov tovaru obmedzený dosiahnutím veku 18tich rokov. Jedná sa o nasledujúce skupiny tovaru:

Práškové kovy, palivá a iné nebezpečné látky.

K nákupu týchto typov tovaru v našom internetovom obchode je preto nutné registrovať a čestne prehlásiť dátum narodenia a prípade pochybnosti o vekovej spôsobilosti dokázať fotokópiou občianskeho preukazu. Ak pri preberaní tovaru prepravca tovaru ma podozrenie, že kupujúci nedovršil osemnásť rokov , môže vyžiadať o preukázanie totožnosti.

V. Ochrana osobných údajov

Podmienkou vybavenia Vašej objednávky je evidovanie Vašich osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je nepovinné, dobrovoľné, ale v prípade ich neposkytnutia nebude možné uspokojiť Vaše požiadavky a umožniť Vám nakupovať v našom internetovom obchode.

Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva výlučne pre potreby ich poskytovania príslušnému útvaru Policajného zboru SR na základe osobitného predpisu a prípadne za účelom potreby ich sprístupnenia alebo poskytnutia iným orgánom verejnej správy, ak takú povinnosť ukladá prevádzkovateľovi všeobecne záväzný právny predpis.

Okruh príjemcov osobných údajov:

Policajný zbor SR prípadne iné orgány verejnej správy, ak je povinnosť prevádzkovateľa sprístupniť danému orgánu spracúvané osobné údaje stanovená všeobecne záväzným právnym predpisom.
PGchem rešpektujúc súkromie osôb sa zaväzuje zhromažďovať iba tie osobné identifikačné údaje (informácie, ktoré umožňujú alebo uľahčujú identifikáciu ktorejkoľvek osoby, napr. meno, bydlisko, e-mail, ako aj informácie o osobe, ktoré preukazujú právny nárok tejto osoby, zakúpiť v našej spoločnosti produkty, podliehajúce osobitnému konaniu), ktoré nám sami a dobrovoľne poskytnete, a ktoré nevyhnutne potrebujeme za účelom poskytovania čo najlepších služieb.

Či nám oznámite tieto informácie, bude záležať len na Vás. Osobné údaje, ktoré sú súčasťou objednávky a boli nám oznámené v priebehu registrácie zákazníka, sú našou spoločnosťou považované za dôverné a sú chránené proti zneužitiu. Pokiaľ je k umožneniu nákupu potrebné predložiť ďalšie doklady (napr. kópiu preukazu totožnosti) je so všetkými na týchto dokladoch uvedenými údajmi zaobchádzané spôsobom, uvedeným v týchto obchodných podmienkach.

Zaslaním záväznej objednávky udeľuje kupujúci našej spoločnosti časovo neobmedzený súhlas so spracovaním osobných údajov. Naša spoločnosť zaznamenáva a spracováva Vami poskytnuté osobné údaje za účelom obchodu, služieb a preverenia veku kupujúceho.

Ak poskytnete Vaše osobné údaje za účelom získania produktov (výrazne označených v našej ponuke) maloletou alebo mladistvou osobou, aj keď takéto produkty môžu nakupovať a používať len osoby, staršie ako 18 rokov, preberáte právnu zodpovednosť za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov na seba.

PGchem sa zaväzuje, že informácie o osobných údajoch, získané prostredníctvom našej webovej stránky a internetového obchodu, neposkytne tretím osobám, nepredá a ani neprenajme.

PGchem je nútená zverejniť nevyhnutnú časť Vašich osobných údajov prepravným spoločnostiam, ktoré zabezpečujú prepravu našich produktov až k Vám na základe Vašej záväznej objednávky. Tieto spoločnosti zodpovedajú za ochranu Vašich osobných údajov v súlade s platným právnym poriadkom SR.

Záver

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a nepovinné. PGchem bude Vaše osobné údaje prijímať, používať, ukladať a vyraďovať v súlade s príslušnými vnútornými normatívnymi právnymi aktmi spoločnosti, najmä v súlade so zákonom č.428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Podľa ustanovenia § 20, ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov ste oprávnený (a) kedykoľvek písomne namietať proti ďalšiemu spracovaniu, resp. využívaniu Vašich osobných údajov a to aj v prípade poštového, faxového, elektronického alebo telefonického styku.

Ak nám poskytnete Vaše osobné údaje, kedykoľvek budete mať možnosť zmeniť tieto údaje, resp. ich odstrániť a to za podmienky, že nám to oznámite telefonicky, faxom alebo poslaním e-mailu.

PGchem si vyhradzuje právo v prípade potreby aktualizovať údaje, uvedené na týchto stránkach a týkajúce sa ochrany osobných údajov.

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.
Postup pri uplatnení reklamácie:
V prípade, že si chce zákazník uplatniť reklamáciu tovaru, v prvom rade odporúčame vopred nás informovať mailom na e-mailovej adrese info@pgchem.sk obratom Vám zašleme bližšie informácie a pokyny k postupu pri reklamovaní tovaru.
Uplatnenie reklamácie je možné zaslaním tovaru, spolu s kópiou dokladu o zakúpení na našu adresu:  Lúčna 7, 940 77 Nové Zámky.   K výrobku je potrebné priložiť aj stručný sprievodný list, v ktorom uvediete dôvod reklamácie.

Na celý náš sortiment poskytujeme zákonom stanovenú záručnú lehotu 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.
Kontaktná osoba pre reklamácie:
Gabriel Pasztorek, tel: 0948 103 105, e-mail: obchod@pgchem.sk
Adresa pre zaslanie tovaruv prípade reklamácie:
Gabriel Pasztorek - PGchem, Lúčna 7, 940 77 Nové Zámky
Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci zaslal alebo predložil reklamovaný tovar spolu so všetkými dokladmi, ktoré mu boli vydané v rámci vybavenia objednávky. K reklamácii je potrebné pripojiť aj popis charakteru chyby. V prípade, že kupujúci vracia poškodený tovar, musí ho vrátiť kompletný tak, ako ho prevzal.

Náklady na dopravu k nám hradí zákazník, späť k zákazníkovi hradíme my. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch, bez zbytočného odkladu.

Informácie o priebehu vybavovania reklamácie sú zasielané elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim, prípadne na poštovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru. Ak kupujúci vyžaduje zasielanie informácii na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii.

Predajca nezodpovedá za chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Gabriel Pasztorek - PGchem, sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

VII. Odstránenie uživateľa

PGchem je oprávnené pozastaviť konto Užívateľovi, ktorý podstatným spôsobom porušil tieto Obchodné podmienky, príp. právne predpisy alebo ktorý svojím jednaním poškodzuje dobré meno PGchem.

PGchem je oprávnené zmazať uživatela predovšetkým z dôvodu uvedenia nepravdivých údajov pri registrácii, naďalej tým, že kupujúci bez závažného dôvodu tovar neprevzal alebo neuhradil kúpnu cenu alebo používania vulgárnych a hanlivých výrazov diskusného fóra.

Osoba, ktorej konto bolo pozastavené nie je oprávnená sa bez výslovného súhlasu PGchem opätovne zaregistrovať ako Užívateľ. V prípade, ak sa ukáže, že PGchem zmazal užívateľa v dôsledku omylu a v prípade, že Užívateľ má záujem sa znova prihlásiť, PGchem konto Užívateľa obnoví bez potreby jeho opätovnej registrácie.

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.
Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.
Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru, najneskôr do 15 dní (zákonná lehota, ktorú nemožno predĺžiť)
Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný. Takisto nie je možné odstúpiť od zmluvy u tovaru, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z hygienických dôvodov. Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne použitý, môžeme si uplatniť náhradu škody.

IX. Záverečné ustanovenia

Distribútor si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to bez súhlasu kupujuceho. Obchodné podmienky sa spravujú Obchodným zákonníkom a iným príslušnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade, že by sa niektoré ustanovenie týchto Obchodných podmienok z akýchkoľvek dôvodov stalo neplatným alebo neúčinným, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Obchodných podmienok.