Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Chlorid amónny, NH4Cl - ( 500 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 2,83 € ( 2,36 € bez DPH )
Množstvo Zľava
2 ks a viac 5%
5 ks a viac 15%

Názov

Chlorid amónny, NH4Cl, salmiak a minerál salmiak, E510 a Ammonium chloride

Využitie

Pyrotechnika, pájkovanie. V dymovniciach, ako depolarizátor v suchých článkoch, ustaľovač vo fotografiaáh, pri spájkovaní na odstránenie vrstvy oxidov z povrchu kovu.

Informácie

Triviálny názov: salmiak
Varovanie: zdraviu škodlivý
Sumárny vzorec (Hill): H4ClN
Chemický vzorec : NH4Cl
Kód HS : 2827 10 00
Číslo EC (EINECS) : 235-186-4
Molová hmotnosť : 53.49 g/mol
Číslo indexu EC : 017-014-00-8
Číslo CAS : 12125-02-9
RTECS : BP4550000
Skladovacia trieda: 10 - 13 Iné kvapaliny a tuhé látky
WGK : WGK 1 mierne ohrozujúce vody

Chlorid amónny (NH4Cl, triviálne salmiak) je biela kryštalická látka, rozpustná vo vode. Vodný roztok je slabo kyslý. Chlorid amónny sa vyskytuje ako minerál salmiak, a to najmä v horiacich uhoľných slojoch, kde kondenzuje z plynov vznikajúcich pri horení, a tiež v niektorých sopkách.

Chlorid amónny (NH4Cl) je bezfarebná, vo vode rozpustná kryštalická látka (soľ amoniaku). V prírode sa vyskytuje ako minerál salmiak. Najjednoduchší spôsob jeho prípravy (používaný aj priemyslene) je reakcia amoniaku s chlorovodíkom:

NH3 + HCl → NH4Cl

Chlorid amónny sa však pôsobením napr. alkalických hydroxidov rozkladá na amoniak, ktorý uniká von z reakčnej zmesi a tým je reakcia neustále posúvaná k produktom, a chlorid príslušného alkalického kovu. Reakcia je exotermická a reakčná zmes kypí. Chlorid amónny je východiskovou látkou pri výrobe iných dusíkatých zlúčenín.

Zdroj: wikipédia

Vlastnosti

Teplota samovznietenia: >400 °C
Rozpustnosť vo vode: 372 g/l (20 °C)
Teplota topenia/tavenia: 335 °C (sublimovaná)
Molová hmotnosť : 53.49 g/mol
Hustota : 1.52 g/cm3 (20 °C)
Sipná hustota: 500 kg/m3
Hodnota pH : 4.5 - 5.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Tlak pár : 1.3 hPa (30 °C)

Toxikologické údaje

LD 50 perorálne (potkan): 1440 mg/kg

UPOZORNENIE:

Výstražne slovo:  Pozor

Signálne slovo: varovanie

H302: Zdraviu škodlivý pri požití.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P261 Zamedzte vdychovanie prachu.
P270 Pri používaní tochto výrobku nejedzte, nepite a nefajčite.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P264 Po manipulácí dôkladne umyte.
P305+P351+P338 Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokial je možné ich lachko vybrat. Pokračujte vo vyplachovaní.
P301+P312 Pri požití: Ak sa necítite dobre, volajte toxikologické informačné stredisko alebo lekára.
P337+ Pretrváva podráždenie očí: Vyhladajte lekársku pomoc/ošetrenie.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnymi/medzinárodnými predpismi.