Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Síran zinočnatý, biela skalica - ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,09 € ( 2,58 € bez DPH )

Názov

Síran zinočnatý, heptahydrát - biela skalica

Využitie

Používa sa na konzervovanie kože a dreva a v očnom lekárstve.

Informácie

Vzorec:  ZnSO4 * 7H2O,> 97%
Alternatívny názov: Biela skalica
CAS:     7446-19-7
ES:     231-793-3
ADR (kg, l):     1000
Vzhľad: Bezfarebný, až biely prášok

Síran zinočnatý (ZnSO4) je zinočnatá soľ kyseliny sírovej. Z vodného roztoku kryštalizuje ako heptahydrát, známy pod názvom biela skalica. Po požití vyvoláva zvracanie.

Špecifikácie

Síran zinočnatý heptahydrát: min. 97,28%
Síran zinočnatý: min. 58,27%
Zinok: min. 23,6%
Meď: max 10 ppm
Nikel: max 25 ppm
Železo: max 10 ppm
Mangán: max 50 ppm
Arzén: max 1 ppm
Kadmium: max 30 ppm
Olovo: max 10 ppm
Chloridy max 0,25%
pH (5% vodný roztok): 5-6
Sypká hmotnosť: cca 1000 kg/m3
Rozpustnosť vo vode pri 20 ° C: cca 630 g / l

UPOZORNENIE:

Nebezpečenstvo
H302 Škodlivý po požití.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.