Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019

Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018

Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Síran meďnatý, modrá skalica - ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 4,75 € ( 3,96 € bez DPH )
Množstvo Zľava
5 ks a viac 5%

Názov

Síran meďnatý pentahydrát , Modrá skalica , Modrý vitriol , CuSO4·5H2O 

Informácie

Síran meďnatý je najbežnejšia zlúčenina medi. V bezvodom stave tvorí biely prášok, ktorý prijímaním vody modrá. Preto sa používa na dôkaz vody v organických kvapalinách alebo ako sušidlo.

Využitie

-Materiál pre výrobu minerálnych farieb
-Impregnácia dreva proti hnilobe
-Konzervovanie vypchávok
-Morenie osiva
-Prostriedok na hubenie škodcov rastlinných kultúr
-Hubenie rias v bazénoch
-Odstraňovanie machu zo striech
-Súčasť pomeďovacích kúpeľov
-Farbenie kože

Špecifikácie

Vzorec: CuSO4. 5H2O
CAS: 7758-99-8
ES: 231-847-6
Vzhľad: Modré kryštáliky
Zápach: Bez zápachu
Bod topenia/bod tuhnutia (°C): nad 110 °C stráca kryštálovú vodu, nad 650 °C rozklad.
Horlavosť: Nehorlavá látka
Relatívna hustota: 2280
Rozpustnosť vo vode: 1000 g/l

Krajina pôvodu

Rumunsko

Skladovanie

Uchovávajte v originálnych obaloch tesne uzavreté.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Pozor
H302 - Škodlivý po požití.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 - Dráždi kožu.
H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P312 - Po požití: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P305+P351+P338 - Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P302+P352 - Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.