Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Síran meďnatý, modrá skalica - ( 500 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 2,78 € ( 2,32 € bez DPH )

Názov

Síran meďnatý - modrá skalica , pentahydrát

Využitie

Materiál pre výrobu minerálnych farieb
Impregnácia dreva proti hnilobe
Konzervovanie vypchávok
Morenie osiva
Bordoská jicha (zmes roztoku modrej skalice a vápenného mlieka) - prostriedok na hubenie škodcov rastlinných kultúr
Hubenie rias v bazénoch
Odstraňovanie machu zo striech
Súčasť poměďovacích kúpeľov
Farbenie kože
Zvieravý, leptací a dávací prostriedok v lekárstve
po zmiešaní s roztokom hydroxidu vápenatého sa vzniknutá suspenzia hydroxidu meďnatého používa na hubenie škodcov rastlinných kultúr vo vinárstve a ovocinárstve,
v galvanotechnike ako súčasť pomeďovacích kúpeľov pri galvanickom pokovovaní
súčasť Daniellovho a Meidingerovho článku
farbenie kože
na prípravu Fehlingovho roztoku
na postrek viniča, agávy a ovocných stromov

Informácie

Síran meďnatý (CuSO4), známy pod triviálnym názvom modrá skalica, predtým aj ako modrý vitriol, je najbežnejšie zlúčenina medi. V bezvodom stave tvorí biely prášok, ktorý prijímaním vody modrá. Preto sa používa na dôkaz vody v organických kvapalinách alebo ako sušidlá.

Z vodného roztoku kryštalizuje ako pentahydrát (skalice modrá), CuSO4 · 5H2O, v sýto modrých, priehľadných trojklonných kryštáloch, ktoré na vzduchu na povrchu vetrajú. Modrá skalica je technicky najdôležitejšia soľou medi.

Pre zaujímavosť: Ako si vytvoriť kryštály modrej skalice - návod

1. Vytvorte si nasýtený roztok modrej skalice:
Vodu ohrejte na cca 50 stupňov Celzia a rozpúšťajte v nej modrú skalicu tak dlho, kým sa neprestane rozpúšťať (teplotu udržiavať na 50 stupňoch Celzia).

2. Až sa prestane rozpúšťať, prelejte roztok do inej nádoby a nechajte samovoľne chladnúť (čím dlhšie bude roztok chladnúť, tým lepšie). Pri chladnutí začnú vznikať kryštály. Až roztok vychladne na okolitú teplotu, nechajte niekoľko dní v pokoji. Z roztoku sa bude odparovať voda a kryštály budú stále rásť.

3. Ak by vznikli kryštály príliš malé, postup zopakujte, ale začiatočnú teplotu, pri ktorej budete Skalici rozpúšťať, znížte na 30, maximálne 40 stupňov Celzia. Možno aj menej - o to dlhšie potom bude trvať rast kryštálov odparovaním. Pre rast kryštálov je potrebné presýtený roztok a čas. (Presýtený roztok vzniká v prvej časti ochladzovaním a v druhej odparovaním. Tým, že sa ochladí, vzniká presýtený roztok a začnú vypadávať kryštály, ďalej sa potom roztok přesycuje odparovaním.)
Najväčšie kryštály narastú vo fáze odparovanie. Čím dlhšia bude fázy odparovania, tým lepšie pre veľkosť kryštálu.
Ak sa zvolí počiatočná teplota nasýtenia vysoká, dôjde ochladením k rýchlemu presýteniu a vznikne veľké množstvo malých kryštálikov. V prípade, že sa tak stane, je potrebné počiatočnú teplotu znížiť (pozri vyššie).

Náš tip: zaujímavých tvarov môžete dosiahnuť ak vložíte do roztoku kamienok alebo iný drobný predmet, na ktorom chcete, aby sa kryštály uchytili, alebo ponoríte do roztoku špagát priviazaný na ceruzke, ktorú položíte cez vrchný okraj pohára.


Kód: 311413600000
Vzorec: CuSO4. 5H2O
CAS: 7758-99-8
ES: 231-847-6
Limit ADR (kg, l): 1000
UN: UN3077
Expirácie (mesiacov): 24
Vzhľad: Modré kryštáliky

Špecifikácie

Obsah Cu: min. 23,5%
Obsah Fe: max 0,2%

Vlastnosti

Vzhlad: Modrá kryštalická látka
Zápach: bez zápachu
Bod topenia/bod tuhnutia (°C): nad 110 °C stráca kryštálovú vodu, nad 650 °C rozklad.
Horlavosť: Nehorlavá látka
Relatívna hustota: 2280
Rozpustnosť vo vode: 1000 g/l

Toxikologické údaje

Síran meďnatý je toxická látka, po prehltnutí dôjde k silnému vracaniu s krvou. Do 7 hodín postihnutý môže zomrieť. Pri prehltnutí väčších množstiev aj skôr. Ako protijed dáme postihnutému mlieko a hneď vyvoláme vracanie.UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Pozor
H302 - Škodlivý po požití.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 - Dráždi kožu.
H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P312 - Po požití: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P305+P351+P338 - Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P302+P352 - Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.