Ponuka

Novinky

Tropické ovocie parfémový olej - ( 100 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 9,50 € ( 7,92 € bez DPH )

Názov

Tropické ovocie , Parfumovaný olej

Informácie

Olej je forma, ktorá je pre rastlinné éterické oleje prirodzená. V oleji sa tieto prírodné zložky veľmi dobre rozpúšťajú a stávajú sa stabilné. Vďaka tomuto sú olejové výťažky silnejšie, čo sa týka vône a tiež trvácnejšie, pokiaľ ide o uchovávanie. Zatiaľ čo liehový extrakt stratí po niekoľkých rokoch väčšinu svojich tónov, správne uchovávaný olejový extrakt vydrží dlho.

Využitie

Má veľmi široké využitie v kozmetike (krémoch, balzamoch, mydlách, telových mliekach) alebo do aromalampy, pri praní, vôňa do auta či bytu, ako náhrada parfémov.

Špecifikácie

Konzistencia: Olejovitá kvapalina
Farba: Bezfarebná
Zápach: Charakteristický
Bod vzplanutia: 81,0°C
Hustota (20°C): 1,000 g/ccm
Index lomu (20°C): 1,4733
Rozpustnosť vo vode: Nerozpustný
Alergénne molekuly: 0,0320% Benzylalkohol, 0,0275% Citronellol, 0,0160% Geraniol

Krajina pôvodu

Nemecko

Skladovanie

Skladujte na chladnom a suchom mieste v tmavých vzduchotesných nádobách. Odporúčaná skladovacia teplota je 4°C.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Varovanie
H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+P352: Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.