Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Gáfrová silica - ( 10 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 1,20 € ( 1,00 € bez DPH )

Názov

Gáfrová silica (prírodná) 10ml, silica Cinnamomum camphora.

Oblasť použitia

Kozmetický priemysel

Krajina pôvodu

Nemecko

Informácie

Gáfrová silica sa získava parnou destiláciou z dreva a listov gáfrovníka lekárskeho (Cinnamonum camphora). Silica má hnedožltú farbu a typickú sviežu gáfrovú vôňu (podobnému mentolu). Je to číra kvapalina bez usadenín. Neobsahuje pridané rozpúšťadlá, konzervačné látky, farbivá ani antioxidanty.
Hlavnou zložkou gáfrovej silice sú: safrol, acetaldehyd, gáfor, terpineol, eugenol, eucalyptol (cineol), δ-pinén, felandrén, limonén a kadin.

Využitie

Využíva sa na kozmetické účely, napr. do krémov, mydiel. Pri kozmetickom použití v príliš veľkých koncentráciách môže dráždiť pokožku. Doporučená koncentrácia pri kozmetických produktoch nemala by presahovať 3-6%. Vhodnosť použitia musí odskúšať výrobca konečného produktu.

Špecifikácie

INCI meno: Cinnamomum Camphora Formosana Root Oil
EC číslo: 296-430-9
CAS číslo: 92704-03-5

Fyzický stav: číra kvapalina

Farba: žltá až hnedá

HS číslo: 33012941
Hustota (pri 20°C): okolo 0,8750 g/cm3
Index lomu (pri 20°C): okolo 1,4680

Toxikologické údaje

Vo väčších koncentráciách môže spôsobiť podráždenie kože. Obsahuje alergény, hlavným alergénom je d-limonén (okolo 30%). Vo výrobku sa nenašli mikroorganizmy ani ich toxíny, nebol vyrobený z geneticky modifikovaných surovín.

Skladovanie

Odporúča sa skladovať pri teplote 5-25°C a relatívnej vlhkosti vzduchu do 75% v dobre uzavretých nádobach.

UPOZORNENIE:

NEBEZPEČENSTVO:
H226 - Horľavá kvapalina a pary.
H304 - Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H315 - Dráždi kožu.
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P241 - Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
P301+P310 - Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P303+P361+P353 - Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
P405 - Uchovávajte uzamknuté.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych/regionálnych/národných predpisov.