Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Kyselina mliečna 80% - ( 500 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,00 € ( 2,50 € bez DPH )

Názov

Kyselina mliečna 80%

Oblasť použitia

Textilný priemysel, kozmetický priemysel

Informácie

Kyselina 2-hydroxypropánová alebo kyselina mliečna je ľahko rozpustná, bezfarebná, kryštály tvoriaca kyselina s racionálnym chemickým vzorcom CH3–CHOH–COOH.

Využitie

Používa sa pri farbení a zušľachťovaní textílií (pohmat, lesk). Používa sa aj pre svoje antiseptické vlastnosti v mastiach, ústnych vodách a ako prostriedok na ošetrovanie vlasov.

Špecifikácie

Názov látky: kyselina (+)-L-mliečna
Vzorec: C3H6O3
CAS číslo: 79-33-4
EK číslo: 201-196-2       
Vzhľad: Číra až nažltlá kvapalina

Forma: kvapalina, vodný roztok
Farba: bezfarebný do žltkastý
Zápach: mierny
pH: <2 (25°C)
Teplota tavenia: 18 °C
Teplota varu/destilačné rozpätie: >120°C

Hustota: 1,19-1,25 g/cm3
Rozpustnosť vo vode: úplne rozpustný
Viskozita, dynamická: 5-60 mPa.s
Povrchove napatie: 44-50 mN/m (50-90%)

Skladovanie

Udržujte nádobu tesne uzatvorenú na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Skladujte v povodnej nádobe. Výrobok je hygroskopický.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H315: Dráždi kožu.

P264: Po manipulacii starostlivo umyte pokozku.
P280: Noste ochranné okuliare.
P305+P351+P338: Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. pokračujte vo vyplachovaní.
P302+P352: Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P308: Po expozicii alebo podozreni z nej:
P310: Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM alebo lekara.