Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Klinčeková silica - ( 30 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,79 € ( 3,16 € bez DPH )

Názov

Klinčeková silica (prírodná) 30 ml, silica z Eugenia caryophyllata (alebo Syzygium aromaticum)

Oblasť použitia

Kozmetický priemysel

Krajina pôvodu

Madagaskar

Informácie

Klinčeková silica sa vyrába z listov a púčikov klinčekovca voňavého (Eugenia caryophyllata alebo Syzygium aromaticum). Silica je bezfarebná alebo má svetložltú farbu a typickú vôňu klinčeka. Je to číra kvapalina bez usadenín. Neobsahuje pridané rozpúšťadlá, konzervačné látky, farbivá ani antioxidanty.
Hlavná zložka kličekovej silice je eugenol.

Využitie

Využíva sa v kozmetických prípravkoch. Vhodnosť použitia musí odskúšať výrobca konečného produktu.

Špecifikácie

INCI meno: Eugenia Caryophyllus Leaf Oil/Eugenia Caryophyllus Stem Oil
EC číslo: 284-638-7/-
CAS číslo: 8000-34-8

Fyzický stav: tekutý

Farba: bezfarebná až svetlo žltá

HS číslo: 33012921
Hustota (pri 20°C): 1,0360-1,0570 g/cm3
Index lomu (pri 20°C): 1,5280-1,538

Toxikologické údaje

Obsahuje alergén eugenol. Výrobok neobsahuje mikroorganizmy ani ich toxíny, nebol vyrobený z geneticky modifikovaných surovín.

Skladovanie

Odporúčané - v dobre uzavretých tmavých sklenených obaloch; v dobre vetraných priestoroch, pri teplote 5-20°C.

UPOZORNENIE:

VAROVANIE:
H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
H304 - Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P312 - Po požití: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P302+P352 - Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 - Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333+P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P363 - Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.