Ponuka

Novinky

13.1.2019
Pokial vám nevyhovuje doručenie kurierom, spúštame posielanie balíkov aj cez GEIS POINT, stačí uviesť, pri objednávke do poznámky, mesto a výdajne miesto. Takto si môžete vybrať balík kedy vám to vyhovuje. https://www.baliky.sk/ na tejto stránke máte uvedené výdajné miesta kde sú k dispozícií.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Kyselina amidosulfonová - ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 4,70 € ( 3,92 € bez DPH )

Názov

kyselina amidosulfonová, H3SO3, Sulfamic acid, kyselina sulfamová, kyselina amidosírová

Využitie

Ako čistiaci prostriedok, na odstrańovanie vodneho kamena, hrdze, čistenie keramiki...

UPOZORNENIE:

VAROVANIE:
H315 - Dráždi kožu.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P262 - Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P305+P351+P338 - Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P353 - Pokožku opláchnite vodou/sprchou.
P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P332+P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P362 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych/regionálnych/národných predpisov.