Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019

Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018

Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Hydroxid sodný, šupiny - ( 900 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 2,04 € ( 1,70 € bez DPH )

Názov

Hydroxid sodný , Lúh sodný , Kaustická sóda , NaOH

Informácie

Hydroxid sodný patrí medzi najsilnejšie zásady. Je to silne hygroskopická, za normálnych podmienok biela pevná látka, leptajúca pokožku. Jedná sa o anorganickú látku. Pohlcuje oxid uhličitý zo vzduchu, čím vzniká uhličitan sodný, preto sa musí uchovávať v hermeticky uzavretých nádobách.

Využitie

- Čistenie kanalizácií, nasypeme do kanálika a zalejeme teplou vodou
- Ako odmasťovač, čistí odpady v rozpustenom stave, rozpúšťa organické usadeniny marginalizovaných sifónov a výleviek
- Ako odstraňovač a odmasťovač starých náterov
- V chemickom priemysle, ako zásada pri výrobe celulózy a papiera, textilu, mydiel, detergentov a iných povrchovo aktívnych látok, ako titračné činidlo
- V domácnostiach pri čistení odpadových potrubí, ako suchý čistiaci prostriedok
- V textilnom priemysle (výroba umelého hodvábu)
- V hutníctve, pri výrobe bauxitu
- Pri výrobe bionafty
- Ako dezinfekčné činidlo pri vymývaní strojov
- V čistiacich prostriedkoch do umývačiek riadu (leptá hliníkový riad) a pri praní.

Špecifikácia

Chemický vzorec: NaOH
Molová hmotnosť: 40.00 g/mol
Číslo indexu EK: 215-185-5
Číslo CAS: 1310-73-2
Hodnota pH: 14
Teplota tavenia: 320-324°C
Počiatočná teplota varu/destilačné rozpätie: 1390°C
Horľavosť: nehorľavý
Výbušné vlastnosti: nevýbušný
Oxidačné vlastnosti: nemá oxidačné vlastnosti
Hustota (pri 20°C): 2,13 g/cm3
Rozpustnosť vo vode (pri 20°C): úplne rozpustný
Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách: rozpustný v etanole, metanole

Skladovanie

Skladujte na čistom, suchom, dobre vetranom mieste v tesne uzavretých obaloch.

UPOZORNENIE:

Výrobok je klasifikovaný ako nebezbečný.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H290 Môže byť korozívna pre kovy.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.
P303+ P361+ P353  Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
P305+ P351+ P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.