Ponuka

Novinky

Mango parfémový olej - ( 10 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 1,55 € ( 1,29 € bez DPH )
Množstvo Zľava
3 ks a viac 5%

Názov

Mango , Parfumovaný olej

Informácie

Olej je forma, ktorá je pre rastlinné éterické oleje prirodzená. V oleji sa tieto prírodné zložky veľmi dobre rozpúšťajú a stávajú sa stabilné. Vďaka tomuto sú olejové výťažky silnejšie, čo sa týka vône a tiež trvácnejšie, pokiaľ ide o uchovávanie. Zatiaľ čo liehový extrakt stratí po niekoľkých rokoch väčšinu svojich tónov, správne uchovávaný olejový extrakt vydrží dlho.

Využitie

Má veľmi široké využitie či už v kozmetike (krémoch, balzamoch, mydlách, telových mliekach) alebo do aromalampy, pri praní, vôňa do auta či bytu, ako náhrada parfémov.

Špecifikácia

INCI: Parfum
Konzistencia: Olejovitá kvapalina
Farba: Bezfarebná
Zápach: Charakteristický
Bod vzplanutia: 85°C
Alergénne molekuly: 0,0060% Benzylalkohol, 0,0030% Citral, 0,0056% Geraniol, 1,6350 % Limonen, 2,4158% Linalool, 3,1000% Benzyl SaLicylate

Krajina pôvodu

Nemecko

Skladovanie

Skladujte na chladnom a suchom mieste v dobre uzavretých nádobách.

UPOZORNENIE:

VAROVANIE
H226 - Horľavá kvapalina a pary.
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
P403 + P233 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.