Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019

Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018

Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Coco glucoside - ( 100 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,10 € ( 2,58 € bez DPH )

Názov

Coco glukoside , Koko glukosid , INCI: Coco Glucoside

Informácie

Coco glucosid jue neiónová povrchovo aktívna látka na báze glukózy a kokosového oleja veľmi šetrná k pokožke a biologicky odbúrateľná. Neobsahuje lauryl a lauret sulfáty, parabény či fomaldehyd.

Využitie

Používa sa ako penidlo, emulgátor či kondicionér, na výrobu šampónov a sprchových gélov.

Špecifikácie

INCI: Coco Glucoside

Tvar: Tekutý
Farba: Žltá
Zápach: Mierny zápach
pH: 11,5 - 12,5 (20 ° C)
Teplota varu/vzplanutia:> 100 ° C
Hustota: 1,1 g / cm3 (25 ° C)
Dynamická viskozita: 2 500 - 6 000 mPa * s (20 ° C)
Rozpustnosť vo vode: Rozpustný

Skladovanie

Skladujte v uzavretej nádobe na suchom a chladnom mieste.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H315 Dráždi kožu.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte...
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P303 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P332 + P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.