Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Dusičnan sodný - NaNO3 ( 1 kg )

Dostupnosť: Do 7 dní
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 2,50 € ( 2,08 € bez DPH )
Množstvo Zľava
2 ks a viac 4%
3 ks a viac 6%
4 ks a viac 8%
5 ks a viac 10%

Názov

Dusičnan sodný - NaNO3

Informácie

PREDAJ LEN 18+, pri objednávke uvedte Váš vek. Kuriér ktorý doručí zásielku bude vyžadovať pravosť veku

 

Dusičnan sodný (NaNO3) je chemická zlúčenina, vyskytujúca sa v prírode v podobe nerastu nitronatritu, je známy tiež pod označením čílsky liadok. Ďalším synonymom je nitratin.
Je bezfarebný, biely, sivý alebo ľahko sfarbený do žlta alebo hneda, priehľadný, sklený, lesklý, štiepny podľa romboedru. Tvorí celistvé agregáty, kôry, vyskytuje sa aj v kryštáloch romboedrického typu. Je ľahko rozpustný vo vode, preto sa vyskytuje predovšetkým v suchých oblastiach. Významné sú kvartérne sedimentárne ložiská nejasné genéze v púšti Atacama v Čile. Nitronatrit slúži od začiatku 18. storočia ako jediné prírodné dusíkaté hnojivo (dnes z viac než 90% nahradený syntetickým liadkom a ďalšími dusíkatými hnojivami). Zlúčeniny dusíka slúžia ďalej pri výrobe buničiny, plastov, umelých vlákien a pod.

Využitie

Na spracovanie kovu, kalenie.
Ako zložka hnojív, pri výrobe skla, tiež veľmi používané hnojivo napr. pre marhule a pod.

Špecifikácie

Sumárny vzorec (Hill): NNaO3

Chemický vzorec: NaNO3

Kód HS: 3105 10 00 
Číslo EC (EINECS):231-554-3
Molová hmotnosť: 84,99 g/mol
Číslo CAS: 7631-99-4 
RTECS: WC5600000 
Skladovacia trieda: 5,1 B

Okysličovacie látky (TRG 515, Skupina 2+3) 
WGK: WGK 1 mierne ohrozujúce vody 
Teplota topenia 306,8°C (580 K)
Teplota varu pri 380°C rozklad
Hustota: 2,26 g.cm-3
Rozpustnosť vo vode: 87,2 g/100 ml (20°C)
Tvrdosť: 1,5-2 
Hustota: 2,26 g.cm-3

Obsah dusičnanu sodného: min 99,2%
Obsah železa: max. 0,001%
Látky nerozpustné vo vode: max. 0,005%
Vlhkosť: max. 0,5%
Obsah chloridu sodného: max. 0,3%

Vlastnosti

Teplota topenia/tavenia: 308°C
Molová hmotnosť: 84,99 g/mol
Hustota: 2,26 g/cm3 (20°C)
Sipná hustota: 1200 kg/m3
Hodnota pH: 5,5 - 8,0 (50 g/l, H2O, 20°C)

Toxikologické údaje

LD 50 perorálne (potkan): 1267 mg/kg

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Pozor
Nebezpečnosť: oxidujúci, zdraviu škodlivý, podráždenie očí, kože a dýchacích ciest
H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidant.
H302 Zdraviu škodlivý pri požití.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 Dráždi kožu.
P210 Chráňte pred teplom / iskrami / otvoreným plameňom / horúcimi povrchmi. - Zákaz fajčenia.
P221 Urobte preventívne opatrenia proti zmiešaniu s horľavými materiálmi ...
P305 +
P351 +
P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P313 Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
P280 Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.