Ponuka

Novinky

Lepidlo Kanagom

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 0,92 € ( 0,77 € bez DPH )
Množstvo Zľava
10 ks a viac 5%

Názov

Lepidlo Kanagom , Nitrocelulózové lepidlo

Informácie

Špeciálne vodostále lepidlo vo forme vytláčacej tuby. Lepidlo sa nesmie používať na spoje ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami a pitnou vodou.

Využitie

Vhodné na papier, kožu, textil, drevo, porcelán, keramiku, korok. Nevhodné na lepenie pvc a gumy.

Špecifikácie

Hmotnosť náplne: 40 g

Skladovanie

Skladujte v originálnom, uzatvorenom obale na suchom mieste. Chráňte pred teplotami pod +5 °C a nad +50 °C.

UPOZORNENIE:

Symboly:
R11 vysoko horlavý
R36 dráždi oči
R66 pri opakovanej expozicií može sposobovať vysušenie alebo popraskanie kože
R67 vdychovanie výparov može spôsobiť ospalosť a závrat

S2 uchovávajte mimo dosah detí
S9 uchovávajte na dobre vetranom mieste
S26 pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhladajte lekársku pomoc
S37/39 používajte vhodné ochranné rukavice, osobné ochranné pomôcky pre oči a tvár
S46 pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie
S60 tento materiál alebo jeho obal musí byť zlikvidovaný ako nebezpečný odpad