Ponuka

Novinky

13.1.2019
Pokial vám nevyhovuje doručenie kurierom, spúštame posielanie balíkov aj cez GEIS POINT, stačí uviesť, pri objednávke do poznámky, mesto a výdajne miesto. Takto si môžete vybrať balík kedy vám to vyhovuje. https://www.baliky.sk/ na tejto stránke máte uvedené výdajné miesta kde sú k dispozícií.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Kyselina fosforečná 85% - ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 4,80 € ( 4,00 € bez DPH )

Názov

Kyselina fosforečná 85%, Kyselina orto-fosforečná, Kyselina trihydrogen(tetraoxo)fosforečná, Phosphoric acid, H3PO4

Oblasť použitia

Spracovanie ropy, úprava kovu, výroba zubných tmelov

Informácie

Kyselina fosforečná ( synonymá: kyselina trihydrogén fosforečná, kyselina orto-fosforečná, E 338) je stredne silná anorganická kyselina, nemá silné oxidačné vlastnosti ako napríklad kyselina dusičná.

Využitie

Kyselina fosforečná se používa pri spracovávaní ropy a pri úprave kovu. Využíva sa pri výrobe zubných tmelov. Taktiež je dôležitou surovinou pre výrobu zmesí nazývané trojitý superfosfát, ktorý vzniká reakciou kyseliny fosforečnej s prírodnými fosfátmi.

Špecifikácie

Názov látky: kyselina fosforečná
Indexove číslo: 015-011-00-6

CAS číslo: 7664-38-2
EK číslo: 231-633-2
Forma: kvapalina
Farba: bezfarebný do zelenkastý
Zápach: bez zápachu

pH: <1 (20°C)

Teplota tavenia/rýchlosť tavenia: cca. 21°C

Teplota varu/destilačné rozpätie: cca. 158°C

Tlak pár: 2hPa (cca. 20°C)

Hustota: cca. 1,7 g/cm3 (20°C)

Viskozita, kinematická: 30,5 mm2/s (20°C)

Molekulárna hmotnosť: 98 g/mol

Skladovanie

Udržujte tesne uzatvorené na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Skladovacia teplota 0°C.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
H314: Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
P280: Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.
P301+P330+P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P303+P361+P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstraňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihned oplachnite vodou/sprchou.
P305+P351+P338: Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. pokračujte vo vyplachovaní.
P308+P310: Po expozícii alebo podození z nej: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.