Termékeink

Hírek

29.5.2018
GLS futárszolgátlatal kuldjuk a csomagokat utánvételel is. Van magyarbankszámlánk K&H banknál ha elore szeretné fizetni a megrendelését. Egy csomag maximálisan 30 kg a szálítási díj csomagonként adot.

9.5.2018
Bármi kérdése lenne nehabozzon hivni minket a +421 948 103 105 mobil készulékes számra. Beszélunk magyarul

Kardamom illóolaj - ( 10 ml )

Elérhetőség: 7 napon belül elérhető
Mennyiség: x 1 db
Ár áfaval: 975 Ft ( 765 Ft áfa mentes ár )

Név

Kardamom illóolaj (természetes) 10 ml, Elletaria cardamomum illóolaj

Felhasználása

Élelmiszeraromaként használható. Élelmiszerekben alkalmazható maximális koncentrációja: pékáruban 6,7 g/100 kg termék, hústermékekben 5,4 g/100 kg termék, alkoholos italokban 11,7 g/100 kg termék és alkoholmentes italokban 0,2 g/100 kg termék. A felhasználás megfelelőségét a végtermék gyártójának kell tesztelnie.

Információk

Az illóolajat a kardamom (Elettaria cardamomum) magvaiból nyerik. Az illóolajnak világossárga színe van és tipikus kardamom illata. Üledékek nélküli tiszta folyadék. Nem tartalmaz hozzáadott oldószereket, színezékeket, konzerváló anyagokat és antioxidánsokat.
A kardamom olaj tartalmaz linaloolt, eugenolt és geraniolt.

Részletek

INCI név: Elettaria cardamomum Seed Oil

EC szám: 306-171-0
CAS szám:
96507-91-4
HS szám: 33012950

Sűrűség (20°C-on): 0,9120-0,9460 g/cm3
Törésmutató
(20°C-on):
1,4620-1,4680

Toxikológiai adatok

Talált allergének: linalool, eugenol és geraniol. A termékben nem találtak mikroorganizmusokat és azok toxinjait sem, genetikailag módosított szervezeteket nem használtak a gyártás során.

Raktározás

Javasolt tárolási hőmérséklet-tartomány 5-20°C, legfeljebb 75% páratartalom mellett jól záródó edényekben.

Származási ország

Csehország

UPOZORNENIE:

VESZÉLY:
H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 - Bőrirritáló hatású.
H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319 - Súlyos szemirritációt okoz.
H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P261 - Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P264 - A használatot követően a(z) ... -t alaposan meg kell mosni.
P272 - Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.
P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301 + P310 - LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P302 + P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P321 - Szakellátás (lásd ... a címkén).
P332 + P313 - Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P333 + P313 - Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P337 + P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P391 - A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P405 - Elzárva tárolandó.
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi/regionális/nemzeti előírásoknak megfelelően.