+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Termékeink

Hírek

26.6.2022
GLS futárszolgátlatal kuldjuk a csomagokat utánvételel is. Van magyarbankszámlánk K&H banknál ha elore szeretné fizetni a megrendelését. Egy csomag maximálisan 30 kg a szálítási díj csomagonként adot.

rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
26.6.2022
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
Beszélunk magyarul ha bármi kérdése van kérem nehabozzon hívni minket  +421948105105 telefonszámon.

Világító szín ZZ660 - ( 100 g )

Elérhetőség: Nem áll rendelkezésre
Mennyiség: x 1 db
Ár áfaval: 4 955 Ft ( 3 900 Ft áfa mentes ár )

Megnevezés

Világító szín ZZ660 , Lumineszcens pigment , dialuminium strontium tetraoxide ,

Felhasználása

izzó termékek sötétben történő előállításához - tinták, festékek, játékok, táblák stb.

Specifikáció

Kémiai név: dialuminium-stroncium-tetraoxid
CAS-szám: 12004-37-4
EK-szám: 234-455-3
Százaléktartomány:> 99%
megjelenés: szilárd / por
szín: fluoreszcencia
szag: szagtalan
pH: 6 - 8 (oldat)
olvadáspont / fagyáspont: 1745 °C
sűrűség: 3,6 g/cm3
oldhatóság (ok): 0,1 g/ l (20 °C), vízben bomlik
megoszlási hányados: n-oktanol / víz: <0 (20 °C)
térfogatsűrűség: 935 g/cm3

Tárolás

Csak eredeti, megfelelően címkézett, szorosan lezárt edényekben, száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolja. Kerülje a közvetlen napsugárzást, hő- és nedvességforrást.

UPOZORNENIE:

Jelzőszó: FIGYELEM

H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H335 Légúti irritációt okozhat.
P261 Kerülje a por belélegzését.
P302 + P352 BŐRRE KERÜL: Bő vízzel és szappannal mossuk.
P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Helyezze az embert friss levegőre, és tartsa kényelmesnek a légzést.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Óvatosan öblítse le vízzel néhány percig. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha vannak és könnyen kivitelezhetők. Folytassa az öblítést.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ / orvoshoz.