+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Termékeink

Hírek

26.6.2022
GLS futárszolgátlatal kuldjuk a csomagokat utánvételel is. Van magyarbankszámlánk K&H banknál ha elore szeretné fizetni a megrendelését. Egy csomag maximálisan 30 kg a szálítási díj csomagonként adot.

rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
26.6.2022
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
Beszélunk magyarul ha bármi kérdése van kérem nehabozzon hívni minket  +421948105105 telefonszámon.

Nátrium-hidroxid, pelyhek - ( 9 kg )

Elérhetőség: Raktáron
Mennyiség: x 1 db
Ár áfaval: 11 265 Ft ( 8 870 Ft áfa mentes ár )

Názov

Hydroxid sodný , Lúh sodný , Kaustická sóda

Informácie

Hydroxid sodný patrí medzi najsilnejšie zásady. Je to silne hygroskopická, za normálnych podmienok biela pevná látka leptajúca pokožku. Jedná sa o anorganickú látku. Pohlcuje oxid uhličitý zo vzduchu, čím vzniká uhličitan sodný, preto sa musí uchovávať v hermeticky uzavretých nádobách.

Využitie

- Čistenie kanalizácií, nasypeme do kanálika a zalejeme teplou vodou
- Ako odmasťovač, čistí odpady v rozpustenom stave, rozpúš
ťa organické usadeniny marginalizovaných sifónov a výleviek
- Ako odstraňovač a odmas
ťovač starých náterov
- V chemickom priemysle, ako zásada pri výrobe celulózy a papiera, textilu, mydiel, detergentov a iných povrchovo aktívnych látok, ako titračné činidlo
- V domácnos
tiach pri čistení odpadových potrubí, ako suchý čistiaci prostriedok
- V textilnom priemysle (výroba umelého hodvábu)
- V hutníctve, pri výrobe bauxitu
- Pri výrobe bionafty
- Ako dezinfekčné činidlo pri vymývaní strojov
- V čistiacich prostriedkoch do umývačiek riadu (leptá hliníkový riad) a pri praní.

Špecifikácie

Chemický vzorec: NaOH
Číslo ES: 215-185-5
Molová hmotnosť: 40.00 g/mol
Číslo indexu EC: 011-002-00-6
Číslo CAS: 1310-73-2
Hodnota pH: 14
Teplota tavenia: 320-324°C
Počiatočná teplota varu/destilačné rozpätie: 1390°C
Horľavosť: nehorľavý
Výbušné vlastnosti: nevýbušný
Oxidačné vlastnosti: nemá oxidačné vlastnosti
Hustota (pri 20°C): 2,13 g/cm3
Rozpustnosť vo vode (pri 20°C): úplne rozpustný
Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách: rozpustný v etanole, metanole

Skladovanie

Skladujte na čistom, suchom, dobre vetranom mieste v tesne uzavretých obaloch.

UPOZORNENIE:

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H290: Lehet Fémekre korrozív.

P280 Védőkesztyű / védőruha / szemvédő / arcvédő használata kötelező.
P301 + P330 + P331: LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. Nem szabad hánytatni.
P305 + P351 + P338: HA SZEMBE KERÜL: Néhány perc óvatos öblítés vízzel. Ha kontaktlencsét visel, ha lehetséges, távolítsa el őket. Az öblítés folytatása.