+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Termékeink

Hírek

26.6.2022
GLS futárszolgátlatal kuldjuk a csomagokat utánvételel is. Van magyarbankszámlánk K&H banknál ha elore szeretné fizetni a megrendelését. Egy csomag maximálisan 30 kg a szálítási díj csomagonként adot.

rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
26.6.2022
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
Beszélunk magyarul ha bármi kérdése van kérem nehabozzon hívni minket  +421948105105 telefonszámon.

Fenyő parfümolaj - ( 100 ml )

Elérhetőség: Nem áll rendelkezésre
Mennyiség: x 1 db
Ár áfaval: 4 560 Ft ( 3 590 Ft áfa mentes ár )

Név

Fenyő , parfümolaj , parfüm , olaj , aroma

Információk

Az olaj egy állapot, mely a növényi éteri olajok esetén természetes. Az olajban ezek a természetes összetevők jól oldhatóak és nagyon stabillá vállnak. Olaj formában erős illatot hordoz és sokkal tartósabb tározás esetén. Míg a szeszes kivonatok elvesztik néhány éven belül az illatukat, addig a jól raktározott olajok sokkal hosszabb ideig megtartják azt.

Felhasználása

Széles körben használják pl. a kozmetikában (krémekben, balzsamokban, szappanokban), aromaként lámpákba, mosásnál, illatosítókban.

Specifikációk

Konzisztencia: folyadék
Szín: sárga - barna
Szag: jellemző
Lobbanáspont:  51,0°C
Sűrűség (20 ° C): 0,925 g/cm3
Refraktív index (20 ° C): 1,461
Allergiás molekulák: 15,00% Limonene

Származási ország

Németország

Tárolás

Hűvös, száraz helyen, sötét légmentesen lezárt tartályokban tárolandó.

UPOZORNENIE:

Jel szó: Veszély

H226: Tûzveszélyes folyadék és gõz.
H315 - Bőrirritáló hatású.
H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319 - Súlyos szemirritációt okoz.
H304: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H410: Nagyon mérgezõ a vízi élõvilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P210: Hõtõl/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektõl távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P301+P310: LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P303+P361+P353: HA BÕRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bõrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P405: Elzárva tárolandó.
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi/regionális/nemzeti előírásoknak megfelelően.