+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Termékeink

Hírek

26.6.2022
GLS futárszolgátlatal kuldjuk a csomagokat utánvételel is. Van magyarbankszámlánk K&H banknál ha elore szeretné fizetni a megrendelését. Egy csomag maximálisan 30 kg a szálítási díj csomagonként adot.

rnrnrnrnrnrnrn
26.6.2022
rnrnrnrnrnrnrn
rnrnrnrnrnrnrn
Beszélunk magyarul ha bármi kérdése van kérem nehabozzon hívni minket  +421948105105 telefonszámon.

Nátrium-hipoklorit 13 % - ( 10 kg )

Elérhetőség: Raktáron
Mennyiség: x 1 db
Ár áfaval: 6 080 Ft ( 4 785 Ft áfa mentes ár )

Názov

Chlórnan sodný roztok,

Informácie

Využitie

 

Špecifikácia


Skladovanie

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Skladujte na chladnom a dobre vetranom mieste.

UPOZORNENIE:

H315 - Dráždi kožu.

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H400 - Vysoko toxický pre vodné organizmy.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.