+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Termékeink

Hírek

26.6.2022
GLS futárszolgátlatal kuldjuk a csomagokat utánvételel is. Van magyarbankszámlánk K&H banknál ha elore szeretné fizetni a megrendelését. Egy csomag maximálisan 30 kg a szálítási díj csomagonként adot.

rnrnrnrnrnrnrn
26.6.2022
rnrnrnrnrnrnrn
rnrnrnrnrnrnrn
Beszélunk magyarul ha bármi kérdése van kérem nehabozzon hívni minket  +421948105105 telefonszámon.

Kalcium-hipoklorit, Ca(ClO)2 por - ( 500 g )

Elérhetőség: 7 napon belül elérhető
Mennyiség: x 1 db
Ár áfaval: 1 530 Ft ( 1 205 Ft áfa mentes ár )

Megnevezés

Klórmész , kalcium-hipoklorit , klacium-oxiklorid , kalcium-klorát(I) , Ca(ClO)2 ,

Információ

A kalcium-hipoklorit a Ca(ClO)2 képletü szervetlen vegyület. A kereskedelmi forgalomban levő termékek fő hatóanyaga, a vizes kezeléshez használt fehérítőszer, klórpor vagy klórozott mész. Ez a vegyület viszonylag stabil és nagyobb mennyiségű klórt tartalmaz, mint a nátrium-hipoklorit (folyékony fehérítő).

Felhasználása

A kalcium-hipokloritot gyakran használják a nyilvános medencék fertőtlenítésére és az ivóvíz fertőtlenítésére. Medencék kémiai anyagként kevésbé kevert más vegyi anyagokkal, mint a klór más formáival, a szokásos vegyi anyagok veszélyes reakciói miatt. A kalcium-hipoklorit univerzális fertőtlenítőszerként alkalmazható, de a nátrium-hipoklorit (fehérítő) általában a kalcium maradék miatt előnyös. A kalcium-hipoklorit általános oxidálószer, ezért szerves kémia. így például a vegyületet glikolok, a-hidroxikarbonsavak és keto-savak hasítására hasítjuk, így fragmentált aldehideket vagy karbonsavakat kapunk. Kalcium-hipokloritot is alkalmazhatunk halogénforma reakcióban kloroform előállítására.

Specifikációk

CAS szám: 7778-54-3
EC szám: 231-908-7
Megjelenés: szilárd fehér
Szag: A klór rosszul illatos
pH: 12 (100 g/l, 20°C)
Olvadáspont / hőmérséklet: 100 °C
Sűrűség: 2,35 g/cm3 (20 °C)
Vízben való oldhatóság: 215 g/l (20 °C)
Reagál vízzel.
Térfogatsűrűség: 1100 kg/m3 (20 °C)

Tárolás

A tartályt száraz és hűvös helyen tartsa szorosan lezárva. Tartsa jól szellőztetett helyen.

UPOZORNENIE:

H272 Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.
H302 Lenyelve ártalmas.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
P221 Minden óvintézkedést meg kell tenni, hogy ne keveredjen éghető anyagokkal.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/.../forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P370+P378 Tűz esetén: Az oltáshoz homokot, száraz vegyszert vagy alkoholálló habot használandó.
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.