+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Termékeink

Hírek

26.6.2022
GLS futárszolgátlatal kuldjuk a csomagokat utánvételel is. Van magyarbankszámlánk K&H banknál ha elore szeretné fizetni a megrendelését. Egy csomag maximálisan 30 kg a szálítási díj csomagonként adot.

rnrnrnrnrnrnrn
26.6.2022
rnrnrnrnrnrnrn
rnrnrnrnrnrnrn
Beszélunk magyarul ha bármi kérdése van kérem nehabozzon hívni minket  +421948105105 telefonszámon.

1 Propanol 99,8% - ( 1 l )

Elérhetőség: Raktáron
Mennyiség: x 1 db
Ár áfaval: 14 060 Ft ( 11 070 Ft áfa mentes ár )

Názov

1-Propanol , n-Propanol ,

Informácie

Využitie

Špecifikácia

Sumárny vzorec: C3H8O
CAS číslo: 71-23-8
EINECS číslo: 200-746-9

UPOZORNENIE:

Výstražné upozornenia
H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.